Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis / Professor i medisinsk etikk

Søknadsfrist: 30.11.2022

Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det lyses ut en 50-100% stilling som førsteamanuensis/professor ved Senter for medinsk etikk, Institutt for helse og samfunn (HELSAM).

Senter for medisinsk etikk driver forskning, veiledning og undervisning i etiske problemstillinger med relevans for medisin og helsefag. Senteret er tildelt et langsiktig ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av klinisk etikkarbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, gjennom prosjektet Etikk i helsetjenesten (EIH). Stillingen er knyttet til dette prosjektet.

Formålet med EIH er å styrke helsepersonells bevissthet og kompetanse innen helseetikk, slik at det tas bedre beslutninger og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene styrkes. Dette skjer ved praksisnær forskning, evaluering, veiledning og undervisning. I prosjektet er vi spesielt opptatt av arenaer for etikkrefleksjon i helsetjenesten, slik som kliniske etikk-komiteer og refleksjonsgrupper. Prosjektet bidrar til å bygge opp, evaluere og videreutvikle slike arenaer. Viktige tematiske områder i arbeidet til EIH er f.eks. pasientautonomi, samtykkekompetanse, tvang, prioritering og beslutninger ved livets slutt.

Mer om stillingen

Stillingens arbeidsoppgaver inkluderer undervisning på SMEs kurs og seminarer ute i tjenestene, utvikling og formidling av ulike typer læremateriell, å veilede helseinstitusjoner i etikkarbeid, å bistå med lokale følgeforsknings- og evalueringsprosjekter, og å gjennomføre forskning om sentrale og praksisnære etiske utfordringer og håndtering av disse.

Søkerne bes angi i søknaden om de ønsker 50% eller 100% stilling.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner, og utdanning og erfaring som er relevant for oppgavene.
 • Helsefaglig utdannelse, erfaring fra klinisk praksis og god kjennskap til ulike deler av den norske helsetjenesten.
 • Høy kompetanse i det teoretiske grunnlaget for medisinsk etikk, samt kompetanse i klinisk etikk og prioriteringsspørsmål. Generell kompetanse i medisinsk etikk er en fordel.
 • Relevant undervisningserfaring.
 • Den som tilsettes, må kunne dokumentere nødvendig kompetanse for å veilede etisk refleksjonsarbeid i praksis. Erfaring med systematisk etikk-arbeid, fagutvikling og implementering er ønskelig.

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Det vil bli lagt vekt på faglig utvikling de siste år før tilsetting, samt søkers innsats for innhenting av eksterne midler til forskning. Det forventes at stillingsinnehaver bidrar til å opprettholde nivået på den eksterne finansieringen til SMEs arbeid med klinisk etikk/etikk i helsetjenesten.

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen medisinsk etikk
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

For professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen medisinsk etikk.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Personlige egenskaper

 • Interesse for, og evne til, å arbeide i team
 • Evne til selvstednig arbeid
 • Samarbeidsevner og miljøskapende evner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 677 000 til kr 814 900 ( i 100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 839 900 til kr 1 047 600 (i 100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis og prosjektleder Morten Magelssen, epost: [email protected], tlf: +47 48223580
 • Personalrådgiver Helle Fritzsønn (ved spørsmål om elektronisk søknad), epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS