LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innenfor digitalisering av utdanning

Søknadsfrist: 15.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Avdeling for utdanning og studiekvalitet har ledige stillinger

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet blir det ledig to faste 100% stillinger.

Stillingene er knyttet til USN eDU, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet og nærmeste overordnede er seksjonssjef Svend Andreas Horgen. Hovedarbeidssted er på et av USN sine campuser. Vi ønsker primært en tilsetting av kandidater med førstestillingskompetanse, men kandidater som er universitetslektor kan være aktuelle.

Ansvar og arbeidsoppgaver

eDU jobber med problemstillinger knyttet til læring, undervisning og vurdering i digitale omgivelser. eDU er en proaktiv og utviklingsorientert enhet som gir støtte til fakultetene bla veiledning av ansatte omkring utvikling av gjennomtenkte læringsdesign, bruk av metoder, teknikker og verktøy for å fremme studentaktive læringsformer, fundamentert i prinsipper som samstemt undervisning og studentaktive læringsformer. Enheten har ansvar for å undervise i UH-ped emnet «Utdanning i en digital tid», 10 studiepoeng. Etter pandemien har vi satt fokus på å løfte ansattes forskning på egen undervisning, og det jobbes systematisk med utdanningskvalitet i digitale omgivelser sammen med fagmiljøene.

eDU består av 18 medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Vi har ansatte i både undervisnings- og forskerstillinger (8) og teknisk-administrative stillinger (10). En slik sammensetning er viktig for å imøtekomme fakultetenes behov i arbeidet med utdanningsfaglig kompetanseutvikling. Arbeidsoppgavene forutsetter både tett samarbeid med kolleger i egen seksjon, i fakultetene i andre enehter i USN. Vi har organisert arbeidet i ulike team: et fagteam som jobber med problemstillinger knyttet til læring, undervisning og vurdering i digitale omgivelser der disse to stillingen vil inngå, et team som jobber med læringsplattformer og et team som jobber med medieproduksjon. Arbeidets art er både selvstendig, team-basert og organisert i prosjekter på tvers av teamene.

eDU har et godt kollegialt felleskap og arbeidsmiljø. Enheten er organisatorisk plassert under studiedirektør og viserektor for utdanning og studiekvalitet i Avdeling for utdanning og studiekvalitet. USN har virksomhet på åtte campus i Buskerud, Telemark og Vestfold. USN har en andel nett- og samlingsbasert undervisning, samt økt bruk av varierte undervisningsformer på campus. Hovedarbeidssted kan være et av de 8 campusene ved USN. Noe reising mellom studiestedene i USN må regnes med.

Universitetet i Sørøst-Norge er organisert i fire fakulteter: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HiU), Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Handelshøyskolen (HH). eDU skal samarbeide med fakultetene i utvikling av studiekvalitet, utviklingsprosjekter og veiledning. For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede og fleksible utdanninger søker vi engasjerte medarbeidere, som gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, veiledning, workshops, seminarer/webinarer og andre bidrag kan inspirere og utvikle kolleger ved universitetet til å skape gode studier og læringsopplevelser.

Stillingene vil innebære ulike former for veiledning av ansatte og fagmiljøer i arbeid med videreutvikling av emner og studieprogrammer, jamfør beskrivelsen ovenfor. USN satser spesielt på vurdering og fleksibilisering de neste årene.

Stillingene har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Støtte og veilede ansatte i undervisningsstillinger samt fagmiljøer i problemstillinger knyttet til redesign av emner og studieprogram for å fremme utdanningskvalitet, både på campus og på nett.
 • FoU-arbeid som har relevans for arbeidet eDU gjør.
 • Institusjonsbyggende arbeid, herunder: veilede ansatte, fagadministrative oppgaver og samhandling med eksterne partnere.
 • Ta del i kunnskapsutvikling og deling (i organisasjonen og eksternt) innenfor området læring og undervisning i høyere utdanning.
 • Initiere, lede og delta i små og mellomstore utviklingsprosjekter og piloter i eDU, og i samarbeid med fakultetene.
 • Være faglig oppdatert på det utdanningsfaglige området, og være en drivkraft i utviklingen av nye undervisningsformer og vurderingsformer ved USN både på campus og nett.

Kvalifikasjoner

Førstekompetanse innen relevant fagområde (f.eks. pedagogikk, utdanningsvitenskap, IKT og læring) og følgende kvalifikasjoner er ønsket:

 • Pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.
 • Kunnskap og erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Høy kompetanse i å anvende digitale ressurser på innovative måter for å fremme læring.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, herunder gode og varierte formidlingsstrategier.
 • Oppdatert kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning om undervisning, læring og høyere utdanning.
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og kompetanse innen digitalisering av utdanning.
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om høyere utdanning generelt.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.
 • Erfaring fra relevante arbeidsoppgaver og forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor universitetspedagogikk, digitalisering og læring.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Erfaring med vurderingsarbeid (formativ og summativ).
 • Erfaring med tilrettelegging for nettstudier og fleksibilisering av utdanninger.
 • Erfaring med utvikling av studenters læring og kjenner godt til hva som trengs i UH-sektoren.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.
 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Erfaring med utvikling og bruk av varierte læringsmetoder og digitale verktøy i undervisning.
 • Ønske om å utvikle og dele kunnskap både i USN og eksternt.
 • Høy arbeidskapasitet, nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Annen relevant kompetanse.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 604 700 – 776 900 per år. Universitetslektor (stillingskode 1009): NOK 507 600 – 637 900.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS