LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor i informatikk og automatisering

Søknadsfrist: 20.02.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i informatikk og automatisering

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, er det fra 01.08.21 ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen informatikk og automatisering.

Stillingen er knyttet til Institutt for elektro, IT og kybernetikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil, i samarbeid med kolleger, få ansvar for undervisning og forskning innen instituttets fagområder. Dette innebærer også veiledning på bachelor-oppgaver og eventuelt masteroppgaver. Stillingen er primært tilknyttet bachelor-studiet «Informatikk og automatisering» (IA), men oppgaver knyttet til master-studiet (engelskspråklig) kan forventes. Instituttet har også tilbud innen etter- og videreutdanning (EVU) innen samme fagområde. Noe av stillingen vil bli rettet mot EVU.

Den som tilsettes må kunne undervise i ett eller flere av følgende emner:

 • Objektorientert programmering
 • Web-programmering og databaser
 • Digitalteknikk
 • IKT-sikkerhet
 • Autonome systemer
 • Python-programmering

Stillingen kan bli pålagt undervisning og veiledning på alle nivåer og undervisningsløp knyttet til eget institutt. Undervisning ved andre institutter kan også bli aktuelt. Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområder, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar og arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid i samme omfang og kvalitet. For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, i tillegg til dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskole-/universitets-pedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Det er en stor fordel om den som tilsettes kan knytte seg til en av instituttet forskningsgrupper, og søkere som styrker allerede eksisterende forskningsområder og -aktiviteter vil bli foretrukket.

Ved mastergradene benyttes engelsk som undervisningsspråk, men da undervisningsspråket på lavere nivå er norsk, må den tilsatte også kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Personlige egenskaper

Vi forutsetter gode samarbeidsegenskaper og gode kommunikasjonsegenskaper. Videre vektlegges evne til å inspirere og legge til rette for studentenes læring, evne og vilje til akademisk innovasjon i forskning og undervisning. Det er også viktig at kandidaten er initiativrik, endringsorientert og god på nettverks- og relasjonsbygging, da det er ønskelig at vedkommende bidrar i arbeidet med å skaffe, utvikle og gjennomføre relevante EVU-tilbud innen et fagområde som er i stadig utvikling og endring.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og andre vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-78 NOK 597 000 – 768 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komitéens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Person med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Svein Thore Hagen (telefon: 35 57 51 70) ved institutt for elektro, IT og kybernetikk kontaktes.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS