Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk (BLU)

Søknadsfrist: 07.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk knyttet til barnehagelærerutdanningen (BLU)

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er nestleder. Hovedarbeidssted er studiested Notodden. Det må imidlertid påregnes noe undervisning på instituttets øvrige studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingene er i hovedsak knyttet til barnehagelærerutdanningen, men det kan også være aktuelt å knytte stillingene til instituttets andre programmer.

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede lærerutdanninger og masterutdanninger søker vi engasjerte og innovative medarbeidere, som gjennom undervisning og forskning kan utvikle profesjonelle og engasjerte lærere og pedagoger for våre nye generasjoner.

Arbeidsoppgaver vil blant annet innbefatte undervisning og veiledning tilknyttet barnehagelærer- og masterutdanningene, forsknings- og utviklingsarbeid relatert til profesjonsdannelse og integrasjonen mellom teori og praksis.

Universitetet har e-læring, nett- og samlingsbasert undervisning som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Fakultetet tilbyr nyansatte opplæring i bruk av e-læring.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha master/hovedfag eller doktorgrad innenfor et pedagogisk fagområde eller tilsvarende. Videre bør søkere ha god kjennskap til barnehagelærerutdanningenes praksisfelt. Spesielle kvalifikasjoner innenfor barnehagerelatert FoU-arbeid, undervisning og ledelse vil bli tillagt vekt.

Erfaring med digitale verktøy og kompetanse innenfor området småbarnspedagogikk og eller barnehageledelse vil telle positivt.

Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig og i fagteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For tilsetting som universitetslektor kreves mastergrad eller tilsvarende kompetanse innenfor aktuelt fagområde. Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og relevant yrkespraksis, herunder erfaring fra barnehage og/eller barnehagelærerutdanning vil tillegges vekt. Ved tilsetting som universitetslektor vil det tillegges stor vekt på søkerens motivasjon til å kvalifisere seg til førstestilling. Søkere må vedlegge en plan på 3-5 år for kompetanseheving til førstestillingsnivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Den tilsatte må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) og engelsk.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen [sett inn aktuelt fagfelt].
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen [fagfelt].
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Evne til å skaffe eksterne midler.
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold.
 • Annen relevant kompetanse.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig og i fagteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Instituttnestleder på Notodden Cathrine Frogh, mobilnummer: 99752962

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Mona H. Matsen, epost [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS