LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor - TNM

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysikk og matematikk

Vil du være med å utdanne fremtidens ingeniører ved USN?

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor tilknyttet institutt for prosess-, energi og miljøteknologi. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er ved campus Porsgrunn.

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) tilbyr bachelor- og mastergrader innen en rekke ulike fagområder, herunder blant annet ingeniør, naturvitenskap og maritime fag. Fakultetets virksomhet i Porsgrunn har også ansvaret for mastergradsprogrammene Industrial IT and Automation og Energy and Environmental Technology. I tillegg tilbyr vi flere årstudier og etter- og videreutdanninger.

Forskningen innenfor ingeniørfagene er organisert i ulike forskningsgrupper, som for eksempel Energy and CO2 capture, konstruksjoner og Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART). Forskningsgruppene disponerer nye og avanserte forskningslaboratorier.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter i realfag, hovedsakelig fysikk og matematikk.
 • Andre aktuelle undervisningsfag er statistikk og anvendt programmering.
 • Administrativt arbeid og planlegging knyttet til egen undervisning.
 • De fleste undervisningsoppgavene vil i utgangspunktet være knyttet til forkurset og tresemestersordningen ved fakultetet.
 • Oppgaver knyttet til etter -og videreutdanninger (EVU)
 • Oppgaver knyttet til forskning og utviklingsarbeid (FOU)
 • Det forventes at den som ansettes kan påta seg undervisning innenfor andre emner i studieprogrammene ved behov, undervisning ved andre institutt kan også bli aktuelt.
 • Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde og den som ansettes bør være forberedt på å kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

 • PhD/mastergrad i realfag eller teknologi, med solid innslag av matematikk og fysikk.
 • Ønsker primært søkere med førstekompetanse, men søkere uten førstekompetanse vil også bli vurdert.
 • Erfaring med undervisning i fysikk og matematikk.
 • Pedagogisk kompetanse.
 • Interesse for og ferdigheter innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet.
 • Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk)

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Personlige egenskaper

 • Være god på å formidle kunnskap og finne glede i å undervise.
 • Ha god evne til å skape relasjoner og delta i samarbeid.
 • Ha evne til å motivere andre.
 • Ha stor grad av fleksibilitet.
 • Være selvstendig og systematisk i sitt arbeide.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse. Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere ett av følgende punkter:

1. Utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

2. Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder, gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning, veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

Søkere som ikke har utdanningsfaglig kvalifikasjoner kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen 2 år (Kurs i universitets -og høyskolepedagogikk vil bli tilbudt)

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Faglig kompetanse og erfaring innenfor fysikk og matematikk.
 • Undervisningserfaring.
 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Vitenskapelig produksjon innen relevant fagområde.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig oppdatering og utvikling gjennom undervising og forskning.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og eventuell prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS