LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis / universitetslektor (20%, vikariat) i ernæring ved Klinisk institutt 1

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis/universitetslektor (20 %, vikariat)

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig eit vikariat som førsteamanuensis eller universitetslektor (20 %, bistilling) i ernæring i to (2) år frå tilsetjing med høve til forlenging. Det er ønskjeleg at søkjar har annan stilling ved sjukehus eller forskingsinstitusjon i Bergen. Arbeidsstad er ved Klinisk institutt 1 i Bergen.

Vi søkjer ei kollega som saman med tilsette ved instituttet vil bidra til framifrå forsking og undervisning, og til rettleiingsoppgåver og eksamensarbeid.

Seksjon for ernæring har ansvar for undervisning av bachelor- og masterstudentar innan klinisk ernæring. Seksjonen har også en aktiv forskingsaktivitet innan ernæringsfeltet.

Personen vi søkjer er i ein aktiv fase av karrieren, og har fagleg tyngde innafor ernæringsfeltet.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Arbeidsoppgåver/forskingsområde for førsteamanuensis:

Den som vert tilsett skal leie og initiere forskingsprosjekt, undervise og rettleie studentar og stipendiatar, og ta på seg administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer. Det vert forventa at den tilsette regelmessig sender søknadar til relevante nasjonale og internasjonale kjelder for forskingsfinansiering. Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til ernæringsstudiet, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til forsking og undervisning, og aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar.

Arbeidsoppgåver for universitetslektor:

Den som vert tilsett skal undervise og rettleie studentar og stipendiatar, og ta på seg administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer. Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til ernæringsstudiet, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til undervisning, og aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar og eigenskapar for førsteamanuensis:

Kvalifiserte søkjarar har norsk doktorgrad i klinisk ernæring, eller tilsvarande kompetanse, autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog eller tilsvarande kompetanse og fyller krav til utdanningsfagleg kompetanse. Den ideelle kandidaten publiserer på høgt internasjonalt nivå, kan vise til søknader og tilslag frå nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking og utdanningsarbeid, og har etablert, eller er i ferd med å etablere, eiga forskingsgruppe. Resultat oppnådd dei siste 5-7 år vil verte særleg vektlagt ved bedømminga. Den ideelle kandidaten har også erfaring med undervisning på bachelor- og masternivå eller i profesjonsutdanningar, og frå rettleiing av ph.d.-kandidatar. Erfaring frå ulike nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar, og evne til å etablere internasjonale nettverk vil telje positivt ved bedømminga, og det same gjer også erfaring av og interesse for innovasjon. Personlege eigenskapar vert vektlagd ved vurderinga.

Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå retningsliner for oppretting av ei pedagogisk mappe på Eining for læring. Førsteamanuensis vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 

Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.

Kvalifikasjonar og eigenskapar for universitetslektor:

Kvalifisert søkjar har autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog eller tilsvarande kompetanse og har fortrinnsvis klinisk erfaring frå primær- eller sekundærhelsetenesta. Den ideelle kandidaten har undervisnings- og rettleiarerfaring frå tidlegare. Personlege eigenskapar vert vektlagd ved vurderinga.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt 
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Førsteamanuensis:

 • Løn er for tida kr 720 100 – 732 300 (kode 1011, lønssteg 72-73), eller løn for spesialist kr 732 300 - 759 100 (kode 1011, lønssteg 73-75). Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Universitetslektor:

 • Løn er for tida kr 594 500 – 646 000 (kode 1009, lønssteg 61-66) brutto pr. år for ei fulltidsstilling. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

Søknaden skal innehalde for førsteamanuensis:

 • Søknadsbrev som fortel kvifor du søkjer stillinga
 • Utfyllande CV 
 • Vitnemål og attestar
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe, sjå Eining for læring
 • Ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (høgst 10). For kvart arbeid skal det følgje med eit kort samandrag som omtalar dei viktigaste funna i arbeidet
 • Dei 10 vitskaplege arbeida frå punktet over i PDF-format
 • Plan for eiga forsking dei neste fem åra (maks 5 A4-sider)
 • Namn og kontaktinformasjon til minst to referansar

Søknaden skal innehalde for universitetslektor:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • Karakterutskrifter (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • Dokumentasjon på utdanningsfagleg kompetanse 
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Dersom du driv forsking legg du og ved:

 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Vitskaplege arbeid (maks 10) i PDF-format

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (PDF-format).

Generell informasjon:

Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS