LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis / universitetslektor (20 % bistilling) i medisin

Søknadsfrist: 07.03.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei åremålsstilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin i fire (4) år frå tilsetjing. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling (minimum 50 %) ved Førde sentralsjukehus. Arbeidsstad er ved dette sjukehuset. Personen vi søkjer er i ein aktiv fase av karrieren, og har fagleg tyngde innafor eit forskingsfelt som er relevant for instituttet. Dersom det ikkje melder seg aktuelle søkjarar med førsteamanuensiskompetanse, kan det vere aktuelt å tilsetje i ei universitetslektorstilling (20 % bistilling).

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Den som vert tilsett vert Det medisinsk fakultet sin faglege koordinator for undervisning av medisinstudentar i Førde og vil få delansvar for utforming av undervisninga i samsvar med den til kvar tid gjeldande studieplan, og for undervisning av studentar. Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervising og eksamensavvikling.

Stillingsinnehavar må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine styringsorgan, utval og anna arbeid.

Det vil verte lagt vekt på erfaring innan undervisning. For førsteamanuensis er det krav om erfaring frå leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, og også frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.

Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til medisinstudentane frå Universitetet i Bergen som har praksis ved Førde sentralsjukehus, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til forsking og undervisning, og også aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar. Den som vert tilsett vil samarbeide med studieleiar og studiekoordinator ved Klinisk institutt 1 og ved Det medisinske fakultet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifikasjonar og eigenskapar for førsteamanuensis:

Kvalifiserte søkjarar har norsk doktorgrad i eit relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse, har norsk cand.med.-grad eller tilsvarande kompetanse, er godkjend spesialist i eit av fagområda som medisinstudentane frå Bergen skal undervisast i og fyller krav til utdanningsfagleg kompetanse. Den ideelle kandidaten publiserer på høgt internasjonalt nivå, kan vise til søknader og tilslag frå nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking og utdanningsarbeid, og har etablert, eller er i ferd med å etablere, eiga forskingsgruppe. Resultat oppnådd dei siste 5-7 år vil verte særleg vektlagt ved bedømminga. Den ideelle kandidaten har også erfaring med undervisning ved profesjonsutdanninga i medisin eller på bachelor- og masternivå, og frå rettleiing av ph.d.-kandidatar. Erfaring frå ulike nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar, og evne til å etablere internasjonale nettverk vil telje positivt ved bedømminga, og det same gjer også erfaring av og interesse for innovasjon. Personlege eigenskapar vert vektlagd ved vurderinga. Det er ein føremon at søkjaren kjenner godt til det lokale fagmiljøet og utdanningsløpet for medisinstudentar ved Universitetet i Bergen.

Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved Universitetet i Bergen. Den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.

Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Kvalifikasjonar og eigenskapar for universitetslektor:

 • søkjar må ha norsk cand.med. - grad eller tilsvarande kompetanse og vere godkjend spesialist i eit av fagområda som medisinstudentane frå Bergen skal undervisast i
 • det er eit ønskje at søkjar har brei og relevant klinisk erfaring, og også engasjement og interesse for undervisning
 • det er eit ønskje at søkjar har undervisnings- og administrativ erfaring og også erfaring med populærvitskapleg formidling

Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 66-74 (kode 1011/lønsramme 24.10), for tida kr 597 000-694 400, eller lønssteg 68-74 (spesialist) for tida kr 618 600 - 694 400. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Universitetslektor vert lønt etter lønssteg 52-64 etter tenesteansiennitet (kode 1009/lønsramme 25.6), for tida kr 466 500 - 575 600 brutto pr. år for ei fulltidsstilling. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • søknadsbrev som fortel kvifor du søkjer stillinga
 • utfyllande CV
 • vitnemål og attestar
 • namn og kontaktinformasjon til minst to referansar

For vurdering som førsteamanuensis eller universitetslektor som driv med forsking, må søkjar i tillegg leggje ved:

 • pedagogisk mappe, sjå Eining for læring
 • plan for eiga forsking dei neste fem åra (maks 5 A4-sider)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (høgst 10). For kvart arbeid skal det følgje med eit kort samandrag som omtalar dei viktigaste funna i arbeidet
 • dei 10 vitskaplege arbeida frå punktet over i PDF-format

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg til:

 • Koordinator og overlege ved Førde sentralsjukehus, Mona Skivenesvåg Løvø, e-post: [email protected], tlf.: 99 27 57 30 eller
 • Instituttleiar professor Kjell-Morten Myhr, e-post: [email protected], mobil: 414 47 868

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane om moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS