LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 10.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig fast, inntil,100% stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i operasjonssykepleie

Om stillingen

Vil du jobbe på et entreprenørielt universitet som tar bærekraft og samfunnets behov og arbeidslivets krav på alvor? Hvis du har operasjonssykepleie som fagområde og kan tenke deg å jobbe med utvikling av operasjonssykepleiestudiet og bygge opp en mastergrad, da skal du søke på denne stillingen.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 1. august 2021 ledig fast, inntil, 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen fagområdet operasjonssykepleie.

Stillingen er knyttet til Institutt for Sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er faggruppeleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Bakkenteigen. Ansettelse etter nærmere avtale.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få ansvar for forskningsbasert undervisning og veiledning av studenter, samt utvikling og gjennomføring av teoretiske og praktiske emner. Du forventes å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter og bidra til utvikling av fagområdet operasjonssykepleie regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du vil få ansvar for å utvikle og bidra til et godt læringsmiljø med samarbeid på tvers av fag og emner. Utvikling av studentaktive læringsmetoder med bruk av digitale hjelpemidler står sentralt.Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Arbeidsoppgavene vil også være undervisning og veiledning i andre relevante emner og/eller studieprogram.Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

• Offentlig godkjent sykepleier

• Videreutdanning i operasjonssykepleie

• Relevant masterutdannelse

• Fortrinnsvis førsteamanuensis/førstekompetanse

• Pedagogisk og digital kompetanse

• Erfaring fra veiledning og undervisning

• Evne til selvstendig arbeid

• Gode samarbeidsevner

• Må beherske norsk/nordisk og engelsk språk.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandskdoktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som ikvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesiellekvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

For ansettelse som universitetslektor kreves mastergrad fra universitet eller høgskole ogrelevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrad- eller hovedfagsnivå. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

• Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.

• Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen operasjonssykepleie.

• Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

• Undervisningserfaring og -kompetanse innen operasjonssykepleie.

• Administrativ erfaring og kompetanse.

• Evne til å skaffe eksterne midler.

• Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.

• Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.

Erfaring fra internasjonale forskeropphold.

• Annen relevant kompetanse.

• Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

• Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.

• Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.

• Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.

• God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.

• Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 56 – 69 / kr 498 800– 630 500 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66 – 78 / kr 597 000 – 768 500 per år.Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: epost/tlf:

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalkonsulent Anne Britt Bergan [email protected] , tlf. +47 31008968

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
  • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
  • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
  • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
  • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
  • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
  • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS