LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 13.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag, toårig master, Barnevernsarbeid – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 60 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Er du jurist og liker å undervise og forske - da kan dette være stillingen for deg.

Vi tilbyr interessante og varierte arbeidsoppgaver, et godt faglig fellesskap og gode muligheter for faglig utvikling.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i rettsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og mastergradsnivå innenfor velferdsrettslig tema og bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Den ansatte vil i tillegg forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Den som ansettes skal ivareta fag innenfor de juridiske emnene som tilbys av instituttet, slik disse er definert i fag- og rammeplaner m.m. for instituttets grader og studietilbud. I og med at profesjonsutdannelsen for barnevernspedagoger og sosialt arbeid er integrerte/ helhetlige utdanninger, innebærer stillingen også fag-/temaansvar, fagadministrativt arbeid og undervisningsoppgaver i samarbeid med det øvrige fagpersonalet på instituttet.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forskerstillinger ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad i rettsvitenskap. Fordypning i, eller erfaring av særlig relevans for sosialfagene foretrekkes.

Du bør ha særlig interesse for forvaltningsrett, fortrinnsvis velferdsrett, eksempelvis barnevern, folketrygd, helserett og pasientrettigheter eller lignende. Videre bør du ha gode kunnskaper om juridisk metode og menneskerettigheter da dette er vesentlig i arbeidet på alle nivåer. Andre fagområder enn de her nevnte som kan tilføre instituttet relevant kompetanse vil også bli vurdert som aktuelle.

Da undervisningen er tett knyttet til profesjonsutøvelse i forvaltningen i en norsk velferdsrettslig kontekst, forutsettes det juridikum/master i rettsvitenskap fra et norsk universitet. Tilsvarende kompetanse fra et annet nordisk land kan også være aktuelt.

For ansettelse som førsteamanuensis må du kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning, og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisnings-språket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk, eller et annet skandinavisk språk, ved tiltredelse.

Førstelektor/universitetslektorDersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som førstelektor eller universitetslektor.

 • For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.
 • For ansettelse som universitetslektor kreves høyere utdanning på masternivå innenfor fagområdet og relevant yrkespraksis.

I tillegg må du dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor læringsmål, innhold og vurderingsformer henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis/førstelektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor/dosent
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011/1198/1009, kr 650 000 - 800 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til vitenskapelige stillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Morten Tønnessen, tlf: 51834149, e-post: morten.tonnessen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51831753, e-post: christina.storm@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3-3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS