LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kunst og håndverk

Søknadsfrist: 16.05.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har ansvar for grunnskolelærerutdanning for 1 – 7. trinn og 5 – 10. trinn. Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrett, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. I tillegg har instituttet ansvar for videreutdanninger i engelsk og matematikk samt veiledning av nyutdannede lærere. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og mange av våre ansatte er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling i nært samarbeid med skoler og skoleeiere. Det er i dag ca 90 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kunst og håndverk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk fra 01.01.2022.

Fagområde for stillingen er kunst og håndverk med vekt på kunst- og designprosesser og fagdidaktikk.

Vi søker primært etter kandidater med vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå. Førsteamanuensis/førstelektor vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor og masternivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Førsteamanuensis vil også veilede på doktorgradsnivå.

Universitetslektor vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå innenfor fagområdet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Fagområde i stillingen er undervisning i ulike analoge og digitale kunst- og designprosesser og fagdidaktikk. Den som ansettes vil hovedsakelig undervise i faget kunst og håndverk (60 studiepoeng) på grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, samt årsstudiet i kunst og håndverk. Vedkommende vil få ansvar for praktisk undervisningsrelaterte oppgaver i ulike kunst- og designprosesser med hovedansvar innenfor håndverksferdigheter knyttet til materialområde tekstil og hovedansvar for teoriundervisning i fagdidaktikk rettet mot faget kunst og håndverk i grunnskolen. Andre sentrale oppgaver er praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningene og videreutvikling av studietilbudet.

Det forventes at den som ansettes deltar i fagmiljøets fagdidaktiske forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot faget kunst og håndverk i grunnskolen. Den ansatte vil få hovedansvar for utvikling og vedlikehold av fagmiljøets tekstilverksted.

Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområde knyttet til grunnskolefaget kunst og håndverk, eller som kan dokumentere kunstnerisk virksomhet/ utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet.

Som førsteamanuensis må du kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning/ kunstnerisk produksjon og ha potensiale for fremtidig forskning/ kunstnerisk virke på høyt nivå innenfor fagområdet.

For ansettelse som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling eller
 • dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. For ansettelse som førsteamanuensis må du i tillegg kunne dokumentere grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse på førstestillingsnivå, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

UniversitetslektorDersom det ikke melder seg søkere som er aktuelle for ansettelse på førstestillingsnivå, kan det bli aktuelt å tilby fast ansettelse som universitetslektor.

For ansettelse som universitetslektor kreves:

 • høyere grads eksamen innenfor fagområdet kunst og håndverk som er relevant for grunnskolen og relevante forskningskvalifikasjoner ut over mastergrads- eller hovedsfagsnivå og/eller relevant praksis, eller
 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang og utdanning på høyeste nivå på kunstområde fra Norge eller tilsvarende dokumentasjon, og
 • pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Universitetslektor må gjennom utdanning og erfaring dokumentere høy og oppdatert faglig/kunstnerisk kompetanse og engasjement for fagutvikling.

For alle stillingsnivå:Du må ha håndverksbasert utdanning innen materialområdet tekstil. Det er ønskelig at du har undervisningserfaring fra kunst og håndverk i grunnskolen og fra lærerutdanning.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk eller et annet skandinavisk språk. Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på

 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidling av forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidrag til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, at du er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor
 • lønn som førsteamanuensis/førstelektor etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011/1198, kr 600.000 - 700.000 bto pr år. Universitetslektor lønne etter kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver grete.marnburg, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3-3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS