LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i musikk

Søknadsfrist: 04.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig faste stillinger som Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i musikk

Om stillingene

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2022 ledig flere faste stillinger, tilsvarende i alt 2,5 årsverk, som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i musikk. Stillingene er knyttet til Institutt for estetiske fag, og instituttleder er nærmeste overordnede. Instituttet har omtrent 60 ansatte ved campusene i Vestfold, Notodden, Porsgrunn og Drammen.

Campus Notodden er hovedarbeidssted for en 100 % stilling, men det vil også være mye undervisning ved Campus Porsgrunn. Campus Vestfold er hovedarbeidssted for stillinger på i alt 150 %, men det vil være undervisningen ved Campus Drammen. Institutt for estetiske fag er åpen for dialog om stillingsprosent og arbeidssteder med de som tilbys stillingene. Stillingsprosent og hovedarbeidssted vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingene vil være knyttet til flere studietilbud som musikkfag i banehagelærerutdanningen, årsstudier i musikk, musikkfag i lærerutdanning og i etter- og videreutdanning for barnehager og grunnskoler.

Arbeidsoppgavene vil være av ulik karakter, som for eksempel:

 • Undervisning i praktiske og teoretiske emner
 • Undervisning i samspill og utøvende musikkformidling
 • Deltakelse i tverrfaglige undervisningsteam
 • Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid i forskergrupper
 • Veiledning, vurdering og oppfølging av studenter i praksis
 • Emneansvar og prosjektansvar

Musikk i barnehagelærerutdanningen på Notodden og i Porsgrunn vil være hovedansvaret for den som tilbys stillingen på Campus Notodden. Ansvar for musikk i barnehagelærerutdanningen, lærerutdanningen og i musikk årsstudium vil ligge til oppgavene til den som tilbys stillingen på Campus Vestfold. Det vil være arbeidsoppgaver innen etter- og videreutdanning for barnehager og grunnskoler fra begge campuser. Det vil være en fordel om søkerne er musikkutøvere, og at de kan være pådrivere når det gjelder musikkfaglig utvikling i utdanningene.

Undervisningsspråket er norsk, men personene som ansettes, vil kunne bruke et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).Det er en fordel med gode engelskkunnskaper.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkere har kombinerte kvalifikasjoner som inkluderer doktorgrad eller tilsvarende kompetanse på relevant fagområde, relevant yrkeserfaring fra musikkfeltet, barnehage og skoleverket og utøvende praksis som sanger på høyt nivå.

For ansettelse som professor eller dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge vil du få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning på strategiske områder i universitetets nettverk av forskere. For ansettelse som professor eller dosent kreves vitenskapelig eller kunstnerisk nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder. Det er aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløpene.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved kunstnerisk, pedagogisk eller vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli ansatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ved ansettelse i midlertidig kvalifiseringsstilling som førstelektor vil ny sakkyndig vurdering bli gjennomført innen utløpet av denne perioden

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på undervisningsstilling hos oss må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutviklings i egen undervisning og veiledning over tid.Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.

I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.

 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner, samt publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • Faglig kompetanse, kunstnerisk - og vitenskapelig produksjon innen musikk
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen musikk
 • Administrativ erfaring og kompetanse.
 • Forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Internasjonale musikk- og forskeropphold
 • Annen relevant kompetanse.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013) og dosent (kode 1532): NOK 667 200 – 934 800 i året (LT 72 – 85). Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. Lønnsplassering skjer etter ansiennitet og kompetanse.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

 • Instituttleder Eirin Elisabeth Sæther tlf 31 00 92 10 / 412 97 179

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:
  • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
  • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS