LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kombinert vitenskapelig / klinisk stilling UiT / UNN i klinisk ernæringsfysiologi

Søknadsfrist: 21.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring ved Institutt for klinisk medisin klinisk UiT og klinisk ernæringsfysiolog ved Ernæringssenteret UNN

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskaplige fakultet, UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast 80 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring. Til stillingen er det tilknyttet 20 % stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved Ernæringssenteret, UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge stillingene. Som ansatt både på UiT og UNN vil du være et viktig bindeledd mellom fag/forskning, undervisning, studentveiledning og klinisk hverdag.

Arbeidssted er UiT og UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver i stillingen ved UiT

Arbeidsoppgaver i stillingen som professor/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor er knyttet til undervisning og veiledning i ernæringsrelaterte tema på bachelor i ernæring og masterprogrammet i klinisk ernæring:

 • hovedansvar for emner i studieprogrammene
 • veilede studenter på bachelor- og masteroppgaver
 • videreutvikling av studieprogrammene i ernæring
 • inneha rollen som fagenhetsleder i klinisk ernæring
 • undervise og veilede innen ernæring på studieprogrammet i medisin og odontologi

Stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor innebærer i tillegg forskningsoppgaver som planlegging og innsending av søknader om ekstern finansiering, koordinering av forskningsprosjekter, samarbeid og veiledning på ph.d.-nivå.

Arbeidsoppgaver i stillingen ved UNN

Som klinisk ernæringsfysiolog blir du del av et godt fagmiljø med til sammen åtte kliniske ernæringsfysiologer fordelt mellom UNNs lokalisasjoner i Tromsø, Harstad og Narvik, i et tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være poliklinisk ernæringsbehandling/kostveiledning. Bidrag med tilsyn på innlagte pasienter, undervisning for pasientgrupper eller annet helsepersonell nært samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, og veiledning av studenter i praksis kan også være aktuelt.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Kontorsjef IKM Arvid Inge Paulsen, epost: [email protected], tlf. 90 58 17 32 og
 • Leder for Ernæringssenteret UNN/universitetslektor IKM, Siv Hilde Fjeldstad, epost: [email protected], tlf: 95 74 09 13

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves utdannelse på masternivå og autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten eller fra pasientkonsultasjoner i primærhelsetjenesten, samt erfaring med tverrfaglig samarbeid og godt nettverk innen fagfeltet.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner, som kan arbeide tverrfaglig og til det beste for fellesskapet
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Pågangsmot og evne til å se muligheter og tenke nytt
 • Strukturert, systematisk, effektiv og kunnskapssøkende
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide selvstendig

For stillingen som professor kreves i tillegg:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i medisin.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisin ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.

For stilling som førsteamanuensis kreves i tillegg:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

For stilling som førstelektor kreves i tillegg:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

For professorstilling kreves i tillegg: minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå. For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe. Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Gjelder alle stillingskategorier: Dersom dokumentert utdanningsfaglig basiskompetanse kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen, vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby

Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode og engasjerte kollegaer både på UNN og UiT

 • Faglig utvikling
 • Lønn etter avtale og i henhold til gjeldende overenskomster
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (gjelder stilling som professor, førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår stilling UiT

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. Vi ber søker oppgi hvilket kvalifiseringsløp; professor/førsteamanuensis eller førstelektor det ønskes bedømmelse i.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS