LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor - Fakultet for helsevitenskap (fokus på kommunehelsetjeneste)

Søknadsfrist: 30.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Kjeller, er det ledig to 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor med fokus på eldre og kommunehelsetjeneste ved Bachelorutdanning i sykepleie, og ved behov på Master i helsevitenskap med spesialisering i Empowerment og helsefremmende arbeid. Instituttet ønsker å styrke samarbeidet med kommunene på Romerike, bl.a. om utvikling av universitetssykehjem. En av disse stillingene vil ha et fokus opp mot dette.

Instituttet har flere forskergrupper som du kan lese mer om på våre nettsider.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • undervise og veilede studenter på bachelor i sykepleie og ved behov på master i helsevitenskap med spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid
 • følge opp studenter i praksis og ha kontakt og samarbeid med praksisfeltet i kommunehelsetjenesten
 • undervise og veilede i ferdigheter ved simuleringsenheten
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, med et særskilt fokus på kommunehelsetjeneste
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra aktivt til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå innen sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad. Søkere i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid oppfordres også til å søke.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan søkere med kompetanse som universitetslektor og med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert. Det er da aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1). Stipendiater som er i sluttfasen av ph.d.-studiet, oppfordres til å søke.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring fra primærhelsetjenesten
 • erfaring med utvikling av praksisfelt og kunnskapsbasert praksis
 • kompetanse i pedagogikk, veiledning og/eller veiledningspedagogikk
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfelt
 • interesse og engasjement for fagfeltet
 • pedagogiske evner

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år. Eventuelt som universitetslektor, 1009, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900-597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig komitè. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Ingrid Ruud Knutsen, telefonnummer 67236536 eller mobiltelefon 98677895

Søknadsfrist: 30.5.21

Ref: 21/02541

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS