LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 31.05.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du erfaring med arbeidsrett?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap.

Stillingen knyttes primært til undervisning i arbeidsrett. Det kan også være aktuelt å undervise i andre juridiske fag, da fortrinnsvis forvaltningsrett, kommunalrett og velferdsrett. Andre undervisningsoppgaver må også kunne påregnes.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som førstelektor eller universitetslektor. Ved ansettelse som førstelektor eller universitetslektor vil fakultetet legge til rette for å utarbeide en kompetanseplan for at den ansatte på sikt kan kvalifisere seg til førstestilling.

Undervisningen vil gjennomføres på flere undervisningssteder, så den ansatte må påregne noe reiseaktivitet. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Den som ansettes kan velge kontorsted Bodø eller Levanger. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen kan tillegges undervisning og veiledningsoppgaver på både bachelor- og masternivå.
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor det aktuelle rettsvitenskapelige fagområde, norsk dr. juris eller ph.d. i rettsvitenskap.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende relevant forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole - norsk juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Felles for alle

 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Den som ansettes i stillingen må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk fra tiltredelse av stillingen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høgskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk, eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor eller kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis i rettsvitenskap Eivind Junker, tlf. +47 740 22 528, e-postadresse [email protected]
 • Faggruppeleder Ledelse og innovasjon Anne Tjønndal, tlf. +47 755 17 693, e-postadresse [email protected]
 • Dekan Elisabet C. Ljunggren, tlf. +47 755 17 573, e-postadresse [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.05.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Dersom du har en doktorgradsavhandling må denne vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Dersom hele eller deler av din utdanning er tatt utenfor EØS-området må NOKUT-godkjenning vedlegges.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner (navn, tlf.nr., e-postadresse, din relasjon til personen)

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071998

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS