LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor i farmasi (farmakologi)

Søknadsfrist: 18.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vil du være med å videreutvikle vår farmasiutdanning?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i farmasi (farmakologi) med ønsket oppstart 01.09.2022. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i farmasi med kontorsted i Namsos. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Stillingen er knyttet til biovitenskapelige fagområder og innebærer undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid innen farmakologi, cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi og farmakoterapi. Den som ansettes forventes å bidra med undervisning og utvikling av studieprogrammet Bachelor i farmasi. Fagmiljøet er i gang med et større prosjekt finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse HK-DIR: "Å få det til å henge sammen ved å henge sammen". Prosjektet har som mål utvikle studieprogrammet for Bachelor i farmasi med et gjennomgående fokus på samlæring og hverandre-vurdering som studentaktive læringsformer. Den som ansettes vil kunne inngå i prosjektet. Avhengig av stillingsinnehavers kompetanse og interesse, kan det også være aktuelt å bidra inn i andre emner i studieprogrammet, for eksempel valgemner som vektlegger innovasjon og innebærer samarbeid med arbeidslivet. Den som ansettes forventes også å bidra med undervisning og utvikling av andre studieprogram ved fakultetet ved behov. FoU-tid inngår i stillingen.

Ansatte i faggruppen farmasi inngår i den tverrfaglige forskningsgruppa "Legemidler og legemiddelhåndtering". Dersom den som ansettes har førstekompetanse forventes det aktiv deltagelse i forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver med hovedvekt på biovitenskapelige fagområder (farmakologi, cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi og farmakoterapi)
 • Emneansvar for ett eller flere emner i bachelor farmasi
 • Forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor fagområdet farmasi (farmakologi) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad i farmasi/ cand. farm.

Felles for alle:

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant formell kompetanse innen farmakologi
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren
 • Interesse for pedagogisk utvikling og studentaktive læringsformer
 • Nettverk innen forskning og/eller utdanning, både nasjonalt og internasjonalt
 • Ambisjoner om å være en del av forskningsfronten i ditt felt
 • Evne til formidling, nytenkning og å inspirere studenter og kolleger
 • Er målrettet og løsningsorientert
 • Ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

 • For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med førstelektor Linda Amundstuen, tlf: 74 82 37 52 [email protected]
 • For nærmere opplysninger om søknad og ansettelse, ta kontakt med HR-rådgiver Ann Karin Størvold, tlf: 74 11 20 48 [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknadsfrist: 18. mai 2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Referanse: 30142948

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS