LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mediespråk

Søknadsfrist: 01.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du interessert i språk i media?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mediespråk.

Stillingen omfatter forskning og undervisning i mediespråk på bachelor- og masternivå. Stillingen er tilknyttet faggruppen Historie, kultur og medier.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ved ansettelse som universitetslektor vil fakultetet legge til rette for å utarbeide en kompetanseplan for at den ansatte på sikt kan kvalifisere seg til førstestilling.Stillingen har kontorsted Bodø. Fakultetet praktiserer residensplikt. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er primært tillagt undervisning og veiledning på journalistutdanninga, med særlig vekt på:

 • språkbruk i redigerte og sosiale medier
 • sjangrer i flermedial journalistikk
 • multimodal formidling og meningsdannelse
 • kommunikasjonsteori og retorikk
 • språklig normering
 • språk, makt og etikk, diskursanalyse

Vi ønsker at den som ansettes skal ta aktivt del i arbeidet i forskningsgruppa for journalistikk.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Relevante fag er språkvitenskap, nordisk språk og litteratur eller tilsvarende fagområde.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid, innenfor nevnte relevante fagområder.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor språkvitenskap, nordisk språk og litteratur, eller annet relevant fagområde.

Felles for alle

 • Den som ansettes må ha inngående kunnskap om og ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk, og må kunne formidle faglig på norsk og engelsk.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Det er positivt om søker har erfaring med redaksjonelt arbeid.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Utdanningsbakgrunn
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere med studenter og kolleger, og delta aktivt i fagmiljøet
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi er ute etter søkere som:

 • holder seg oppdatert på mediekulturelle trender og endringer i redaksjonelle medier
 • har gode samarbeidsevner, er utviklingsorientert og kan arbeide målretta, både sjølstendig og i kollegiale team
 • kan arbeide systematisk med forskning og faglig/pedagogisk utvikling innenfor journalistikk og mediespråk

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Alle søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 1. november 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling/masteroppgave må vedlegges som ett av disse arbeidene. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Kontaktinformasjon til to-tre referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071382

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS