LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - videreutdanning i operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 30.01.2022

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole søker førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fast 100% stilling til videreutdanning i operasjonssykepleie. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å skape kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har økt opptak av studenter til videreutdanning i operasjonssykepleie med studentopptak hver høst. Det pågår utviklingsarbeid med å heve læringsutbyttebeskrivelser for studiet til masternivå jamfør ny nasjonal retningslinje for operasjonssykepleieutdanning. I forbindelse med denne satsningen har vi behov for utvidelse av vårt fagmiljø.

LDH legger vekt på å utdanne operasjonssykepleiere som har kompetanse til å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, samt å utøve operasjonssykepleie på en etisk forsvarlig og omsorgsfull måte. Innen LDHs forsknings- og utviklingsarbeid satses det på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Den som ansettes har mulighet for forskningstid og tilknytning til relevant forskningsgruppe.

Stillingen er organisert i avdeling master-, etter- og videreutdanning.

Det er to samarbeidende avdelinger med sine lederteam som skal realisere de faglige ambisjonene:

 • Avdeling for bachelor i sykepleie har om lag 45 årsverk og 700 studenter.
 • Avdeling for master-, etter- og videreutdanning har 35 årsverk og vel 300 studenter.

LDH har et aktivt miljø for læringsstøtte, digital tilrettelegging av virksomheten, og metodeutvikling innen simulering/ferdighetstrening og praksisstudier.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Førsteamanuensis/førstelektor

 • Utvikle, gjennomføre, evaluere og forbedre studieprogram i rollen som pedagog, emneansvarlig og medlem av emnegrupper/-team
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter med relevans for LDHs institusjonelle profil
 • Formidle kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til LDHs strategiske arbeid

Høgskolelektor

 • Utvikle, gjennomføre, evaluere og forbedre studieprogram i rollen som pedagog, emneansvarlig og medlem av emnegrupper/-team
 • Formidle kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

Førsteamanuensis/førstelektor

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie og relevant masterutdanning
 • Relevant doktorgrad eller kvalifisering som førstelektor
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse etter kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Høgskolelektor

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie og relevant masterutdanning
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse etter kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Det vises også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Erfaringer og ferdigheter

Førsteamanuensis/førstelektor

 • Erfaring fra pedagogisk virksomhet i høyere utdanning og studentaktive læringsmetoder vil bli vektlagt
 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Relevant klinisk kompetanse og/eller interesse for utvikling, omstilling og innovasjon av fag og tjeneste
 • Har kompetanse innen og/eller interesse for teknologi og innovasjon
 • Har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk språk

Høgskolelektor

 • Erfaring fra pedagogisk virksomhet i høyere utdanning og studentaktive læringsmetoder vil bli vektlagt
 • Relevant klinisk kompetanse og/eller interesse for utvikling, omstilling og innovasjon av fag og tjeneste
 • Har kompetanse innen og/eller interesse for teknologi og innovasjon
 • Har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk og engelsk språk

Egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges; strukturert, endringsrobust, faglig engasjert, fleksibel og ambisiøs
 • Evne til gjennomføring og bidra til en delekultur med samarbeid om å nå LDHs mål
 • Evne til selvstendighet, initiativ og nytenking med faglig integritet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en løsningsfokusert innstilling

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen som du søker på.

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor.

Stillingen utlyses som hovedstilling (>= 50%), angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Søknadsfrist: 30.01.2022

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS