LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE (LDH) HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Førsteamanuensis / førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie)

Søknadsfrist: 07.12.2020

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1000 studenter og 130 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Førsteamanuensis/førstelektor til master i avansert klinisk sykepleie, spesialisering allmennsykepleie

Om stillingene

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) søker førsteamanuensis/førstelektor med faglige og personlige ambisjoner som vil bidra til å styrke undervisning og forskning i avansert klinisk sykepleie. Vi søker deg som er ambisiøs i arbeidet med å skape kunnskap og kompetanse for en helsetjeneste i omstilling.

LDH har siden 2013 satset på utdanning og rolleutvikling i avansert klinisk sykepleie, og har masterstudier som utdanner til pasientrettede funksjoner, tjenesteinnovasjon og kvalitetsforbedring. For å styrke fagmiljø og forskning ved master i avansert klinisk sykepleie utlyses to 100% stillinger, 1 fast ledig fra vår 2021 samt 1 midlertidig engasjement ledig fra vår 2021 til 1.7.2022 men mulighet til forlengelse. Det er mulig å søke på deler av stilling, oppgi i så fall ønsket stillingsprosent i søknad.

Stillingene er primært knyttet til en spesialisering i allmennsykepleie som er under videreutvikling til en breddemaster tilpasset spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse for fremtiden. Aktuelle arbeidskontekster for kandidater med denne utdanningen kan feks. være medisinske og kirurgiske sengeposter, intermediæravdelinger, akuttmottak, poliklinikker og avansert hjemmesykehus.

LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning. Den som ansettes har forskningstid og mulighet for tilknytning til relevant forskningsgruppe.

Avdeling for master-, etter- og videreutdanning består av ca. 50 ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere. LDH har et aktivt miljø for læringsstøtte og digital tilrettelegging av virksomheten.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie spesialisering i allmennsykepleie tilpasset spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse inkl. å utvikle, gjennomføre og evaluere emner innen studieprogrammet som emneansvarlig eller medlem av emnegrupper
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier og individuell veiledning på masteroppgaver
 • Initiere, designe, søke finansiering og gjennomføre forsknings- og/eller fagutviklingsprosjekter med relevans for sykepleie, sykepleiere og sykepleierutdanning sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Formidle sykepleierelatert kunnskap gjennom publisering, presentasjoner og undervisning - nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra i LDHs strategiske arbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med masterutdanning relevant innenfor spesialisthelsetjenesten (se beskrivelse av aktuelle arbeidskontekster for studiets kandidater over)
 • Akademisk kompetanse på doktorgrad/førstelektor-nivå
 • Erfaring fra pasientnære forsknings- og fagutviklingsprosjekt
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk eller tilfredsstiller kriterier i UHRs retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse i UH-sektor, må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som høgskolelektor.

Erfaringer og ferdigheter

 • Evne til og erfaring med å designe, gjennomføre og publisere forskning med ulike forskningsmetoder innen ulike vitenskapsteoretiske paradigmer
 • Evne til og erfaring med å undervise studenter ved bruk av ulike studentaktive pedagogiske metoder, åpen for å ta i bruk nye og digitaliserte metoder
 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Interesse for eller kompetanse innen teknologi og innovasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk/skandinavisk språk og engelsk

Egenskaper

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, sine medarbeidere og LDH. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert
 • Pedagogisk mappe som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse

Relevante kandidater vil få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Prøveforelesning inngår som del av eventuelt intervju.

Øvrige opplysninger

Stillingene er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller stillingskode 1198 førstelektor.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 7.12.2020

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS