LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i helse- og omsorgsvitenskap

Søknadsfrist: 03.10.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil fire 100 % faste stillinger som førsteamanuensis /førstelektor/høgskolelektor innen helse- og omsorgsvitenskap ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Haugesund

Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Fagseksjon bachelor i sykepleie, campus Haugesund.

Stillingene er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i Haugesund, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre fagseksjoner og studietilbud i instituttet.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Kunnskapsbasert undervisning, veiledning og evaluering innen fagområdet sykepleie knyttet til fagseksjonens studieprogram og fakultets forskningsprofiler. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning om sykepleie ved akutte, kritiske, kroniske og komplekse helseutfordringer innenfor psykisk helsetjeneste, rusomsorg, generell kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Herunder veiledning i praktiske studier, ferdighetstrening og simuleringsøvelser.
 • Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap utføres praksisnær forskning av høy internasjonal kvalitet og den som ansettes forventes å bidra aktivt til forskning knyttet til fagseksjonens studieprogram i tillegg til fakultetets forskningsprofiler, og som svarer på utfordringer innen helse- og velferdstjenester
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og delta aktivt i forskningsgruppene forankret i HVL og utvikling av av disse
 • Forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Søkere må ha offentlig autorisasjon som sykepleier fra Norden, eller annen relevant helsefaglig profesjonsutdanning
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen helse- og omsorgsvitenskap
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant hovedfag/ mastergrad innen fagområdet, interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer herunder erfaring med digitale læringsverktøy, samt interesse for eller erfaring med internasjonalisering fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Forskningskompetanse innenfor relevant tematikk for instituttet
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse fra et eller flere av de skisserte fagområdene
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk samt i engelsk. Undervisningsspråket er til vanlig norsk, men søkere må også beherske å undervise på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, gjerne knyttet til praktiske og dagsaktuelle utfordringer innen pleie- og omsorgstjenester, og bidra til å utvikle metoder for å overføre og ta i bruk forskningsbasert kunnskapspraksis i feltet
 • Erfaring med å skaffe ekstern finansiering
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • Engasjert formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Astrid Fjell, telefon +47 52 70 27 45

2) Instituttleder Georg Førland, telefon +47 52 70 26 36

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS