LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Professor / førsteamanuensis i global helse

Søknadsfrist: 23.05.2022

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 488 tilsette og om lag 4900 studentar.

Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking".

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet: "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.

Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 tilsette og 580 studentar med studiestad i Bergen. Vi har bachelorutdanningar i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretningar, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretningar og tverrfagleg internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forsking og formidling knytt til desse fagområda og utdanningsforsking er ein viktig del av arbeidsoppgåvene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)er det ledig 100 % fast stilling som professor / førsteamanuensis i global helse ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Bergen

Stillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, Fagseksjon global helse og rehabilitering.

Fagseksjon global helse og rehabilitering har ansvar for å drifte masterprogrammet «Healthy ageing and rehabilitation», som er eit internasjonalt og interprofesjonelt digitalt masterprogram. Vi har og ansvar for å drifte og bygge opp EVU-porteføljen ved Institutt for helse og funksjon, og initiere og drive relevant forsking. Vi søker ein allsidig person med fagbakgrunn innan helsefag eller sosialt arbeid, med ei sterk interesse for global helse, læring, utvikling og forsking.

Stillinga er i hovudsak knytt til masterprogrammet, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde global helse og emne knytt til fagseksjonen sine studieprogram og fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra til utvikling av relevante forskingsområder innan global helse og rehabilitering, fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, veiledning av tilsette, fagadministrative oppgåver som til dømes studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • Delta i utviklinga av og leie nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknadar om ekstern finansiering saman med nasjonale og internasjonale samarbarbeidspartnarar
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar, bidra til å utvikle nasjonale og internasjonale nettverk
 • Andre oppgåver knytt til forsking, utvikling, undervisning, formidling og innovasjon innan relevante fagfelt

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsett av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som professor er det krav om vitskapeleg kompetanse på professornivå innan relevante fagfelt (helsefag, psykologi, sosialt arbeid o.l.) og erfaring med å initiere og leie forskings- og utviklingsarbeid og skaffe ekstern finansiering
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagd ph.d-grad innan relevante fagfelt (helsefag, psykologi, sosialt arbeid o.l.)
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Erfaring med søknadsskriving og innhenting av eksterne forskingsmidlar
 • Vi søker ein erfaren forskar med brei forskingskompetanse, helst inkludert god erfaring innan epidemiologi / statistisk arbeid
 • Vitskapeleg produksjon innan global helse og/eller aldring vil blir vektlagt
 • Internasjonal arbeidserfaring og/eller erfaring med internasjonalt samarbeid
 • Undervisningsspråket på masterutdanningen er engelsk og det blir stilt krav om svært gode kunnskapar i engelsk skritfleg og munnleg
 • Det er ein fordel å kunne eit skandinavisk språk då HVL sitt administrasjonsspråk er nynorsk. Søkjarar som ikkje meistrar norsk eller anna skandinavisk språk, pliktar å gjennomføre norskopplæring innan to år frå tilsettingsdato.
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar:

 • Det er ein fordel å ha erfaring frå tverrfagleg arbeid
 • Erfaring med og interesse for digital pedagogikk

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Er ein lagspelar og nettverskbyggar

Utdanningsfagleg kompetanse

For tilsetting som professor skal utdanningsfagleg kompetanse vere nådd ved søknadstidspunkt.

For søkarar til førsteamanuensisstilling som ikkje oppfyller kravet om utdanningsfagleg kompetanse, må dette oppfyllast innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskulepedagogikk.

Utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med kriteriar for utdanningsfagleg basiskompetanse ved tilsetting og opprykk i førsteamanuensis og professorstilling ved HVL

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål.

Utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 25 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som professor/ førsteamanuensis er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013 professor / 1011 førsteamanuensis

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleiar Bjørg Hafslund, tlf. +47 55 58 55 06/+47 900 71 972

2) Fagseksjonsleiar Maria Nordheim Alme, tlf. +47 55 58 59 84

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS