LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i fysioterapi

Søknadsfrist: 31.07.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og naturfag, lærerutdanning og økonomi, samfunnsfag og maritme studier.

HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 490 årsverk og 4 900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.


Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 tilsette og 580 studentar med studiestad i Bergen. Vi har bachelorutdanningar i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretningar, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretningar og tverrfagleg internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forsking og formidling knytt til desse fagområda og utdanningsforsking er ein viktig del av arbeidsoppgåvene våre.

Førsteamanuensis / førstelektor innen fagområde fysioterapi

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområde fysioterapi ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap, Institutt for Helse og Funksjon, Fagseksjon Bachelor i Fysioterapi, Bergen.

Fagseksjon Bachelor i Fysioterapi har ansvar for å drifte bachelor programmet «fysioterapi» som er en grunnutdanning i fysioterapi og helsearbeid. Vi har ansvar for å drifte en utdanning som kan tilby en optimal læringsarena for studenter til å bli framtidens fysioterapeuter og helsearbeidere. Praksis, forskning og innovasjon er viktig i utdanningen for å kunne ruste framtidens fysioterapeuter med kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som vil møte samfunnets behov. Vi søker en allsidig person med klinisk fagbakgrunn innen fysioterapi, med sterk interesse for pedagogikk og læring, folkehelse, helsefremming og rehabilitering, og for utvikling, innovasjon og forskning.

Det er viktig at personen kan bidra til å utvikle kvalitet og samfunnsrelevans i studiene, og til forskning og utviklingsarbeid med det som mål å forbedre praksis og gi positive helseutfall.

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor i fysioterapi, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og evaluering av bachelor studenter, primært ved fagseksjon for bachelor i fysioterapi. Arbeid ved andre utdanningsprogram, kurs og oppdrag kan være aktuelt, avhengig av søkers kompetanse og instituttets behov.
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Bidra med utvikling av relevante læringsformer innen fysioterapi og helse
 • Bidra til å utvikle samarbeid på tvers av fakultetene
 • Bidra til forskning knyttet til fagseksjonens studieprogram i tillegg til fakultetets forskningsprofiler
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde fysioterapi
 • Andre oppgaver knyttet til undervisning, formidling, utvikling, innovasjon og forsking, innen relevante fagfelt

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fagområde relevant for fysioterapi
 • Helserelevant mastergrad
 • Bachelorgrad i fysioterapi
 • Erfaring med å utvikle og tilpasse aktive læringsformer.
 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut
 • Bred kompetanse innenfor fysioterapi, inkludert erfaring innen folkehelse og rehabilitering.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Erfaring med å ha ledet faglig pedagogisk utviklingsarbeid
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • Interesse for aktuelle folkehelseutfordringer
 • Erfaring med og interesse for helsefremmende arbeid
 • Erfaring med og interesse for digital helse
 • Erfaring med å ha ledet faglig pedagogisk utviklingsarbeid
 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling, nettverksbygger og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Innovativ og initiativrik

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for tilsetting som førsteamanuensis eller førstelektor kan det bli aktuelt å ansette i vikariat som høgskolelektor i ett år. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet og profesjonskompetanse, interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt.

Utdanningsfaglig kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Faste stillinger: For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

For midlertidige stillinger: For førsteamanuensis kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Joost Van Wijchen, tlf: 55 58 78 55

2) Instituttleder Bjørg Norunn Rullestad Hafslund, tlf: 55 58 55 06

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS