LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i barnesjukepleie

Søknadsfrist: 04.09.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet: "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.


Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.


Ved institutt for helse- og omsorgsvitskap er vi om lag 220 tilsette og om lag 2400 studentar fordelte på studiestadane Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanningar i sjukepleie og masterstudium i klinisk sjukepleie med sju ulike fordjupingsområde. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt ei rekkje vidareutdanningar. Forskinga vår er retta mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innan klinisk sjukepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innan fagområde barnesjukepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon for master i klinisk sjukepleie.

Stillinga er i hovudsak knytt til master i klinisk sjukepleie, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Stillinga inneber ei rekke pedagogiske arbeidsformer inkludert masteroppgåverettleiing, IKT-baserte forelesningar, studentaktive læringsmetodar inkludert praksisrettleiing, utarbeiding av eksamenssoppgåver, sensur, årleg utvikling av emneplanane i masterstudiet i klinisk sjukepleie, barnesjukepleie.
 • Den som blir tilsett må bidra i andre pedagogiske, vitskaplege og fagadministrative oppgåver, som til dømes studiekoordinering, emneansvar.
 • Stillinga inneber samarbeid internt ved høgskulen så vel som med andre utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt. Stillinga er i hovudsak knytt til barnesjukepleie og andre undervisnings- og rettleiingsoppgåver i instituttet.
 • Deltaking i forskargruppe, og samarbeid mellom forskingsfeltet og det kliniske feltet for å oppretthalde og stadig betre det pedagogiske og vitskaplege nivået i studiet.
 • Bidra til forsking knytt til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofilar
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde barnesjukepleie
 • Delta i utviklinga av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknadar om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsett av Kunnskapsdepartementet.

Aktuelle kandidatar til stillinga vil bli kalla inn til intervju og kan bli bedne om å halde prøveforelesing.

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet barnesjukepleiarutdanning med relevant mastergrad og avlagt ph.d.- grad. Det kan opnast for tilsetjing av søkjar i kvalifiseringsløp mot doktorgrad. For førstelektor er kravet barnesjukepleiarutdanning og dokumentert førstelektorkompetanse med relevans for det vitskaplege feltet.
 • I tillegg til dokumentert vitskapleg kompetanse blir det lagt vekt på engasjement, inititativ og interesse for at eiga vitskaplege karriereplan i barnesjukepleie bidreg i utviklinga av det vitskaplege nivået ved fagseksjonen, instituttet og fakultetet.
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga*
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk.
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, som til dømes erfaring med å skaffe ekstern finansiering og med utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt saman med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Erfaring med studentaktive læringsmetodar og digitale undervisningsformer.

Personlege eigenskapar:

Den som blir tilsett må arbeide sjølvstendig, ta ansvar, vise initiativ, ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer.

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg utvikling

* Utdanningsfagleg kompetanse

Søkjarar som ved tilsetting ikkje fyller krava, må fylle dei innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskulepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med kriteriar for utdanningsfagleg basiskompetanse ved tilsetting og opprykk i førsteamanuensis og professorstilling ved HVL

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål.

For førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 25 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektorer lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktperson(ar) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleiar Georg Førland, tlf 52 70 26 36, e-post: [email protected]

2) Fagseksjonsleiar Johannes Haltbakk, tlf 55 58 56 29, e-post: [email protected]

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS