LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen eldreomsorg og kronisk syke

Søknadsfrist: 15.08.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 midlertidige stillinger i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen fagområde eldreomsorg og kronisk syke ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og omsorgsvitskap, fagseksjon bachelor i sykepleie heltid, Bergen.

Stillingene er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre fagseksjoner og studietilbud i instituttet.

Det er to stillinger med ulik varighet:

 • Stilling 1: vikariat i perioden fra 01.08.22 til 31.12.23
 • Stilling 2: vikariat i perioden fra 01.08.22 til 30.06.24

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og evaluering innen sykepleiefaglige emner knyttet til fagseksjonens studieprogram, samt fakultetets forskningsprofiler
 • Undervisning, veiledning, ferdighetstrening og simulering av studenter innenfor tematikken eldreomsorg og kronisk syke
 • Oppfølging av studiegrupper, prosjekter og kliniske studier innenfor tematikken eldreomsorg og kronisk syke
 • Evaluering og sensurering
 • Den som tilsettes må også være villig til å bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering og emneansvar

Et viktig ansvarsområde er fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå

Stillingene innebærer samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier (fra nordiske land)
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fagområde
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet og profesjonskompetanse
 • I tillegg til vitenskaplig kompetanse vil det bli lagt vekt på relevant forsknings- og fagutviklingserfaring
 • Praksisnær kompetanse og klinisk arbeidserfaring relatert til eldreomsorg og kronisk syke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning/master innen geriatri, kroniske og sammensatte sykdomsbilder, rehabilitering, pasientsikkerhet, e-helse eller kvalitetsforbedring og innovasjon
 • Bred og oppdatert klinisk praksis
 • Utdanningsfaglig kompetanse
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer
 • Erfaring med simulering som metode og/eller fascilitatoropplæring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Initiativrik
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleiar Marianne Fjose, tlf; + 47 57 67 76 67

2) Instituttleder Georg Førland, Tlf. +47 52 70 26 36

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS