LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 01.09.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 faste stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie (psykisk sykdom og lidelse) ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon bachelor i sykepleie heltid.

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorutdanning i sykepleie, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre fagseksjoner og institutt.

Arbeidssted er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og forskning innenfor sykepleiefaglige emner knyttet til fagseksjonens studieprogram og fakultetes forskningsprofil
 • Undervisning, veiledning, ferdighetstrening og simulering av studenter innenfor tematikken psykisk sykdom og lidelse
 • Oppfølging av studiegrupper, prosjekter og kliniske studier innenfor tematikken psykisk sykdom og lidelse
 • Evaluering og sensurering
 • Fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå
 • Den som tilsettes må også være villig til å bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier (fra nordiske land)
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen relevant fagområde
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet og profesjonskompetanse, interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen*
 • I tillegg til vitenskaplig kompetanse vil det bli lagt vekt på relevant forsknings- og fagutviklingserfaring
 • Praksisnær kompetanse og klinisk arbeidserfaring relatert til psykisk sykdom og lidelse
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning/master innen psykisk sykdom og lidelse
 • Bred og oppdatert klinisk praksis
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer
 • Erfaring med simulering som metode og/eller fascilitatoropplæring
 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller internasjonal arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Initativrik
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling

*Utdanningsfaglig kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Marianne Fjose, tlf. +47 57 67 76 67

2) Instituttleder Georg Førland, tlf. 52 70 26 36, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS