LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis /førstelektor / høgskolelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 10.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen fagområde sykepleie

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig et langvarig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen fagområde sykepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS), Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Fagseksjon bachelor i sykepleie, Campus Bergen. Den som tilsettes vil hovedsakelig ha tilhørighet innenfor ett av utdanningsårene. Den som tilsettes, må også være villig til å bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar samt medvirkning i forskningsgruppe. Et viktig ansvarsområde er fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå. Stillingen innebærer samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er i hovedsak knyttet til heltidsprogrammet, men den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre fagseksjoner og andre studietilbud i instituttet.

Oppstart snarest mulig

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Pedagogisk arbeid innenfor sykepleie innen fagområdene eldreomsorg, akutt, kronisk og kritisk syke knyttet til fagseksjonens studieprogram samt fakultetets forskningsprofiler
 • Pedagogisk arbeid innbefatter: forelesinger, veiledning i ferdighetstrening og simulering, undervisning og veiledning i grupper, prosjektarbeid og veiledning i kliniske studier
 • Bidra til forskning knyttet til fagseksjonens studieprogram i tillegg til fakultetets forskningsprofiler
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Evaluering og sensurering

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektorer er kravet grunnutdanning i sykepleie og avlagt ph.d-grad/dokumentasjon på førstelektorkompetanse
 • For tilsetting som høgskolelektor er kravet grunnutdanning i sjukepleie og relevant hovedfag/master
 • Pedagogisk kompetanse (jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger)
 • Praksisnær kompetanse og klinisk arbeidserfaring relatert til eldreomsorg, akutt, kronisk og kritisk syke
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk
 • God IKT kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred og oppdatert klinisk praksis
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer
 • Erfaring med simulering som læringsmetode og/eller fascilitatoropplæring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Initiativtaker

Kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Fagseksjonsleder Marianne Fjose, tlf 57 67 76 67

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS