Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor i jordmorfag

Søknadsfrist: 10.07.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i jordmorfag ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor, ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleie. Stillingene er i hovedsak knyttet til master i jordmorfag ved fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleie, men den som tilsettes vil også måtte regne med undervisning og veiledningsoppgaver i andre årsenheter og andre studietilbud i instituttet.

Arbeidsplassen er Campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og forsking knyttet til master i jordmorfag.
 • Oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, evaluering og sensur.
 • Deltagelse i institusjonsbyggende arbeid; koordinering av studier, emneansvar og internasjonaliseringsarbeid, medvirkning i forskergrupper
 • Samarbeid internt i høgskulen og med andre utdanningsinstitusjoner og samarbeidsparter både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves avlagt ph.d. grad for tilsetting som førsteamanuensis, og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse. Det må dokumenteres fordypning innenfor jordmorfagets kjerneområder og den som tilsettes må ha vitenskapelig kompetanse innen jordmorfag, reproduktiv helse, kvinnehelse.
 • Norsk autorisasjon som jordmor og relevant master/hovedfag innen helse- og sosialfag.
 • Søkere må ha klinisk erfaring og praksisnær kompetanse.
 • Ved tilsetting vil vitenskapelig kompetanse samt relevant forskning- og fagutviklingsserfaring relatert til det aktuelle kliniske felt innen jordmorfaget vektlegges
 • Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings og veiledningserfaring fra høyere utdanning. Den som tilsettes bør ha undervisnings og veiledningserfaring innen jordmorfaget. Erfaring med studentaktive læringsformer og digital kompetanse vil bli vektlagt. Kjennskap til våre aktuelle praksisfelt er en fordel.
 • Det kreves god IKT-kompetanse og det er en fordel med interesse for og/eller erfaring med e-læring

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunne drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder

Personlige egenskaper:

 • Den som tilsettes må arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kolleger
 • Evne til å bygge nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Høy arbeidskapasitet
 • Nysgjerrighet og motivasjon for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/ 1198.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Vigdis Aasheim, tlf 55 58 56 47

Søk stillingen