LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i planlegging og/eller naturforvaltning

Søknadsfrist: 01.05.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 tilsette og om lag 3200 studentar. Fakultetet har eit breitt utdanningstilbod både på bachelor og masternivå innan ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innan datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forskar på innovasjon og tilbyr masterutdanning innan innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanninga tilbyr eittårig fagskuleutdanning.

Hovuddelen av fakultetets verksemd er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets verksemd er internasjonalt forankra og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseføretak og offentleg sektor, inkludert andre institusjonar i universitets- og høgskulesektoren. Dette gjeld både forsking, utvikling, innovasjon og ikkje minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for miljø- og naturvitskap har om lag 250 studentar og 40 tilsette frå 12 nasjonar. Instituttet tilbyr bachelorutdanningar i fornybar energi, geologi og geofare, og landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, masterprogram i Climate Change Management, og semesterprogramma From Mountain to Fjord og Geohazards and Climate Change. Forskinga femner om tema som; energisystem og produksjonsteknologiar, energiøkonomi, berekraftig utvikling, klimaendringar, bre-dynamikk og hydrologi, skred og flaum, berggrunns- og strukturgeologi, økologi, forvaltning og skjøtsel av kulturlandskap, og arealbruk og landskapsøkologi.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i planlegging og/eller naturforvaltning ved Fakultet for Ingeniør- og naturvitskap

Om stillinga:

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i planlegging og/eller naturforvaltning med tilsetting frå hausten 2021. Stillinga er lagt til Institutt for miljø- og naturvitskap, og har arbeidsstad campus Sogndal.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir tilsett i stillinga skal undervise og rettleie på bachelorprogrammet i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og masterprogrammet i Climate Change Management. Noko undervisning er felles med bachelorprogramma i Fornybar energi og Geologi og geofare.

Instituttet har eit mangfaldig fagmiljø med høg forskingsaktivitet på mange felt. Det er ønskje om at den som blir tilsett deltek i utviklings- og forskingsarbeidet ved instituttet. Forsking og utdanning femner mellom anna om tema som; planlegging for berekraftig utvikling, arealbruk og landskapsøkologi, klimatilpassing i arealplanlegging, konsekvensutgreiingar og risiko- og sårbarheitsanalysar.

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

Vi søkjer ein person med kompetanse innan planlegging eller forvaltning av landskap og naturressursar. Den som blir tilsett må:

 • ha god kjennskap til det norske plan- og forvaltningssystemet
 • kunne framvise kunnskap frå skjeringspunktet mellom arealplanlegging og minst eitt av følgjande fagfelt: økologi, berekraftig utvikling eller klimaomstilling
 • ha god munnleg og skriftleg famstillingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga jf Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønska kvalifikasjonar:

 • erfaring som planleggar
 • undervisningserfaring frå universitet eller høgskule
 • erfaring og kompetanse i overvasshandtering og bruk av digitale verktøy som Geografisk informasjonssystem (GIS)
 • forskingserfaring

Personlege eigenskapar:

 • samarbeidsevne
 • fleksibilitet
 • evne til å ta initiativ
 • engasjement

Utdanningsfagleg kompetanse:Søkjarar som ved tilsetting ikkje fyller krava, må fylle desse innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med kriteriar for utdanningsfagleg basiskompetanse ved tilsetting og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som er lag inn i www.jobbnorge.no ved utløp av søknadsfristen. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga er større enn 15MB må dei komprimerast før opplasting, eller leggjast ved som lenkje.

Søknadane blir sendt elektronisk til eit sakkunnig utval. På bakgrunn av utvalet si vurdering vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spanande fagmiljø med moglegheiter for kompetanseheving- og utvikling
 • Moglegheit for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008 - førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Søkjar blir varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogelg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleiar Tarald Seldal, tlf 57 67 62 40e-post [email protected]

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS