LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - maskiningeniørutdanningen

Søknadsfrist: 10.10.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag har 50 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør i Haugesund) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.

Ledig stilling ved maskiningeniørutdanningen ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN).

Om stillingen:

HVL har tidligere tilbudt maskiningeniørutdanning på Stord for personer med relevant fagskoleutdanning. Det var en samlingsbasert utdanning som ble gjennomført på 2 år, mens man var i jobb. Dette ble kjent som «Stordmodellen». Institutt for maskin-og marinfag vil nå utrede og planlegge en maskiningeniørutdanning etter samme modell, men med et oppgradert innhold for å kunne møte fremtidige behov. Dette vil være en delt stilling med 50% administrative oppgaver (tilsvarende prosjektlederrolle) og 50% faglig stilling.

Arbeidsplassen er Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og tilrettelegge for en samlingsbasert maskiningeniørutdanning på Stord.
 • Dekke rollen som studieprogramansvarlig
 • For den faglige delen av stillingen inngår undervisning og veiledning av studenter på bachelor og mastergradsnivå i maskintekniske emner som for eksempel fasthetslære, maskinkonstruksjon, FEM analyse, fornybar energi m.m. Søkeren bes oppgi hvilke tema man kan forelese.
 • Veiledning og koordinering av bacheloroppgaver i samarbeid med industripartnere og næringsliv.
 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen energi- eller maskintekniske fag.
 • For tilsetting som førsteamanuensis i den faglige delen er det i tillegg krav til doktorgrad innen energi eller maskintekniske fag. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Søkere må ha relevant erfaring fra industri og næringsliv, gjerne innenfor områdene maskinkonstruksjon, fornybar energi og undervannsteknologi/undervannsoperasjoner.
 • Kjennskap til rammeplan for ingeniørutdanning er en fordel
 • God muntlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk og på engelsk.
 • God IKT - kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner samt vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og kan påta deg ulike oppgaver
 • Løsningsorientert og nytenkende

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som x er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor/ 1008 - høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Nils-Ottar Antonsen, tlf 55 58 75 75

2) Assisterende instituttleder Jorunn Stueland Nysted, tlf 52 70 26 76

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS