LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / Førsteamanuensis i pedagogikk / spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 12.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),
utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig inntil 2 faste stillinger som Professor/Førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer det fra 01.08.2022 ledig inntil 2 100% faste stillinger  som Professor/Førsteamanuensis.

Vi søker medarbeidere som skal arbeide med undervisning, veiledning og sensurering samt studieplanlegging og emneansvar. Og som videre skal bidra til faglig utvikling og nettverksbygging utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. pedagogikkmiljøet har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor- og masternivå, både norsk- og engelskspråklige emner.

Det forventes at den som tilsettes er knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Søkere som har sin forskning knyttet til ett eller flere av følgende områder er av særlig interesse: Pedagogisk/spesialpedagogisk historie, deltagelse og marginalisering, endring og innovasjon i pedagogisk virksomhet, deltakelse og demokrati, internasjonale perspektiv, utdanningspolitikk, pedagogisk/spesialpedagogisk teori og filosofi.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor - og masteremnene i pedagogikk/spesialpedagogikk, samt ved fakultetets phd-utdanning.
 • Det må påregnes at studieplanlegging emneansvar blir tillagt stillingen.
 • Deltakelse og initiering av forskning innenfor de spesifiserte områder.
 • Bidra til faglig utvikling og nettverksbygging
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Bidra til mentorvirksomhet av personer i kvalifiseringsløp.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle underviser, veileder og sensurer på alle nivå. Det forventes at den som ansettes går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves en doktorgrad i pedagogikk/spesialpedagogikk eller andre relevante fagområder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.
 • pH. D. innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller annet relevant fagområde
 • Mastergrad i pedagogikk eller annet relevant fagområde
 • Krav til kompetanse for professor/førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Søkere bør ha relevant pedagogisk kompetanse fra eget forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse

 • Erfaring fra undervisning og forskning i høyere utdanning
 • Veiledningskompetanse på bachelor og masternivå, det er ønskelig med veiledningserfaring på PhD
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og/eller utviklingsprosjekt
 • Bør ha lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • Ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler
 • For en av stillingene er det ønskelig med spesifikk kompetanse innen pedagogisk/spesialpedagogisk historie

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • God formidlingsevne - både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • Søkere som ikke kan dokumentere tilfredsstillende norskkunnskaper vil måtte tilegne seg dette innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Rune Haustätter, Tel: 61 28 83 42, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor1011 Førsteam/anuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Om Instituttet

Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for bachelorprogram i pedagogikk samt mastergradsprogrammer i pedagogikk og spesialpedagogikk. Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.

Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge og mediepedagogikk. Instituttet har også et senter for mediepedagogikk.

Instituttet består av 42 ansatte fordelt på to fagområdeene pedagogikk og spesialpedagogikk.

Instituttet har 11 professorer, 13 førstestillinger, 11 høgskolelektorer og 6 stipendiater.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS