LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i jordbruksfag med vekt på planteproduksjon

Søknadsfrist: 01.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Studiested Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter helt tilbake til 1923. Fra 1989 fikk studiestedet høgskolestatus, og har siden drevet undervisning innen landbruksteknikk og agronomi.


Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård, åtte kilometer utenfor Hamar sentrum. Med sine 330 studenter og store arealer til disposisjon er dette det perfekte sted for å studere jordbruk.

Er du den rette for oss?

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Hamar. Sentralt plassert i Innlandet, landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping.

Instituttet tilbyr utdanningene: Bachelor i agronomi og landbruksteknikk, master i bærekraftig jordbruk (nett- og samlingsbasert), årsstudier i jordbruk (campus og nettbasert) og økologisk landbruk (nettbasert).

Om stillingen

Stillingen innebærer forskning, undervisning og veiledning innen jordbruksfag med hovedvekt på planteproduksjon/dyrkningsteknologi, med særlig vekt på plantevern og interesse for økologisk planteproduksjon.

Nærmere avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

Stillingen har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og en forventer at de som tilsettes bidrar aktivt for å styrke Instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det forventes at den som ansettes deltar i forskergruppen «Bærekraftig jordbruk» som arbeider med anvendt forskning innen jordbruks- og teknologiske fagområder.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver innen våre bachelor- og årsstudier
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige faglige ansatte
 • Det er ønskelig med kunnskap og interesse for digitalisering av undervisningen
 • Utvikling av søknader for ekstern finansiering av og forsknings- og utviklingsprosjekter

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning med PhD innen jordbruksfag, teknologi eller innenfor tilsvarende fagområde, i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale undervisningsformer

Gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team vektlegges

Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk. Andre skandinaviske språk sidestilles med norsk. For øvrig kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode førsteamanensis/førstelektor/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS