LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis i samfunnsfag

Søknadsfrist: 01.11.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og
arbeidsliv.


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Instituttet for samfunnsfag, religion og filosofi ligger organisatorisk under fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Fagseksjonen for samfunnsfag består for tiden av 2 dosenter, 7 førsteamanuenser og 2 førstelektorer, 2 professor II og 2 stipendiater.


Faggruppen for samfunnsfag omfatter fagene samfunnskunnskap (sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi), historie og geografi. Fagseksjonen har ansvar for en strategisk forskergruppe, Global Bevissthet og Bærekraft (GLOBE), som de fleste på faggruppen er medlem i. Fagmiljøet har et aktivt og internasjonalt orientert forskningsmiljø.

Samfunnsfaglige emner inngår i de femårige masterprogrammene igrunnskolelærerutdanningen, i lektorutdanningen 8-13, i praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og barnehagelærerutdanningen. Faggruppen forvidereutdanning av lærere i barnehage og skole.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk søker Professor/førsteamanuensis i samfunnsfag

Om stillingen

Har du lyst til å jobbe med forskning og utviklingarbeid spesielt knyttet til samfunnsfaget i skole og barnehage, og i tillegg har lyst til å jobbe med undervisning, veiledning, vurderingarbeid og utviklingarbeid på alle nivåer i lærerutdanningens studietilbud innen samfunnsfag og fagdidaktikk?

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi har inntil 3 faste stillinger ledig som professor/førsteamanuensis i samfunnsfag ledig fra 01.08.2023.

Vi søker deg som er har relevant undervisningserfaring og har god faglig forståelse og innsikt i barnehage og grunnopplæring.

Hos oss vil du bli del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forskning og utviklingsarbeid, spesielt knyttet til samfunnsfaget i skole og barnehage. Detkan i bred forstand knyttes til medborgerskap og framvekst av demokrati, det flerkulturellesamfunn, identitet og livsmestring, sosial organisering og bærekraftige samfunn og forholdetmellom individ og samfunn.
 • Utvikling og deltakelse i forskningsprosjekter og utarbeidelse av søknader om ekstern finansering.
 • Undervisning, veiledning, vurderingsarbeid og utviklingsaktivitet på alle nivåer i lærerutdanningens studietilbud innen samfunnsfag og fagdidaktikk. Stillingen krever evne til å kunne gjøre kunnskapen relevant i forhold til utøvelsen av rollen som barnehagelærer/lærer.
 • Undervisning og veiledning på fakultetets ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Ivareta og videreutvikle kontakt med praksisfeltet og praksisoppfølging av studenter.
 • Delta i fagmiljøets og instituttets øvrige aktiviteter.
 • Administrative oppgaver.

Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som professor/førsteamanuensis i fagområdet samfunnsfag og/eller historie i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Norsk doktorgrad innen samfunnsfag og/eller historie, eller tilsvarende utenlands doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og systemkompetanse. Interesse for digitalisering og nye undervisningsformen. Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • God kommunikativ kompetanse i et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til god fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Erfaringskompetanse:

 • Relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Den ideelle kandidaten:
  • publiserer på høyt internasjonalt nivå;
  • har erfaring fra relevante nasjonale og/eller internasjonale forskernettverk og forskningssamarbeid;
  • kan vise til søknader og tilslag fra nasjonale og/eller internasjonale finansieringskilder for forsking og utviklingsarbeid;
  • har erfaring på ph.d.-veiledning og -undervisning
 • Relevant undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse
 • God forståelse og innsikt i barnehageopplæring og grunnopplæring

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i pedagogisk kompetanseutvikling (UH-PED) eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Kollegial samarbeidsvilje

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1013 professor/ 1011 førsteamanuensis etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste
 • inntil 5 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS