Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førstelektor / Førsteamanuensis i samfunnsfag

Søknadsfrist: 08.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 270 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.08.2021 ledig 2 faste stillinger som Professor/Førstelektor/ Førsteamanuensis i samfunnsfag

Om Institutt for pedagogikk og samfunnsfag

Institutt for pedagogikk og samfunnsfag på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Institutt for pedagogokk og samfunnsfag består for tiden av 7 professorer, 2 dosenter, 10 førsteamanuenser, 2 førstelektorer og 17 høgskolelektorer.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk og samfunnsfag er det fra 01.08.2021 ledig inntil 2 faste 100 % stillinger som Professor/Førsteamanuensis/Førstelektor i samfunnsfag.

Lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk omfatter ettårig praktisk pedagogisk utdanning både som hel- og deltidsstudium, femårig masterutdanning for grunnskolelærere, 3 årig utdanning for barnehagelærere og årsstudiet i samfunnsfag. Faggruppen for samfunnsfag består for tiden av 1 professor, 2 dosenter, 4 førsteamanuenser og 1 førstelektor.

Faggruppen for samfunnsfag omfatter fagene sosiologi, samfunnskunnskap, historie, og geografi.

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver på ulike emner knyttet til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.
 • Forsknings og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde.
 • Faglig- administrative oppgaver.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglig ansatte.
 • Delta aktivt i forskningsmiljø og forskningsgrupper
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Professor/Førstelektor/Førsteamanuensis må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Fullført doktorgrad innen et av samfunnsfagene sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap eller et annet samfunnsfag eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innenfor de samme fagene, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet.
 • Fullført hovedfag eller mastergrad i sosiologi, statsvitenskap eller sosialantropologi eller et annet samfunnsfag.

Erfaringskompetanse

 • Relevant undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt
 • God faglig forståelse og innsikt i barnehage og grunnopplæring

De utlyste stillingen skal i hovedsak bidra til å styrke fagmiljøets forskning og undervisning som er relevant for samfunnsfaget i skole og barnehage. Det kan i bred forstand knyttes til medborgerskap og framvekst av demokrati, det flerkulturelle samfunn, identitet og livsmestring, sosial organisering og bærekraftige samfunn og forholdet mellom individ og samfunn.

Stillingen krever evne til å kunne gjøre kunnskapen relevant i forhold til utøvelsen av rollen som barnehagelærer/lærer.

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Personlig egenskaper som er relevante for stillingens ansvar og oppgaver tillegges stor vekt
 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Generelt gode IKT- ferdigheter og systemkompetanse
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk, i begge målformer.
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Christina Niemi Mølstad, Tel: 62 51 72 90, Mob: 41 14 57 79, e-post:[email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS