LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / førsteamanuensis i musikk

Søknadsfrist: 01.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Institutt for kunstfag og kulturstudier leverer undervisningsressurser på faglærerutdanning i musikk, barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, årsstudium i musikk og masterprogram i kultur- og språkfagenes didaktikk. I tillegg leverer fagmiljøet i musikk kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.


Fagmiljøet i musikk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk.


Instituttet består av 31 ansatte samt nær 25 timelærere, fordelt på tre fagområder: musikk, drama og formgiving. Instituttet har 5 professorer/dosenter, 13 i andre førstestillinger, 7 høgskolelektorer, 1 høgskolelærer og 5 stipendiater.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig fast stillinger som førstelektor/førsteamanuensis i musikk

Om Institutt for kunstfag og kulturstudier

Institutt for kunstfag og kulturstudier leverer undervisningsressurser på faglærerutdanning i musikk, barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, årsstudium i musikk og masterprogram i kultur- og språkfagenes didaktikk. I tillegg leverer fagmiljøet i musikk kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet i musikk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk.

Instituttet består av 31 ansatte samt nær 25 timelærere, fordelt på tre fagområder: musikk, drama og formgiving. Instituttet har 5 professorer/dosenter, 13 i andre førstestillinger, 7 høgskolelektorer, 1 høgskolelærer og 5 stipendiater.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for kunstfag og kulturstudier er det ledig stilling som førstelektor/førsteamanuensis i musikk. Stilingen er fast, 100%. Det kan være aktuelt å dele stillingen opp i 2 50% stillinger etter kompetanse og i dialog med søkerne. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Ansvar og arbeidsoppgaver

For den som ansettes vil arbeidsoppgavene hovedsakelig innebære undervisning, veiledning og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor arrangering, komponering og praktisk musikkteori. Du forventes enten å drive forskning med kulturdidaktisk og pedagogisk tilsnitt og/eller forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for utdanningene ved fakultetet, spesielt faglærerutdanning i musikk og musikk i grunnskolelærerutdanningene. Det kan også være aktuelt at du i tillegg underviser ved barnehagelærerutdanningen og/eller master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse og erfaringskompetanse

I tillegg til den primære kompetansen som ønskes innenfor arrangering og komponering, er det ønskelig med kompetanse for eksempel innen et eller flere av følgende områder (nevnt i tilfeldig rekkefølge) global musikk, musikkteknologi, musikkpedagogikk, musikkvitenskap, musikkhistorie, praktisk musikkteori/hørelære. Andre områder som er relevante for utdanningsporteføljen i et framtidsrettet perspektiv og for instituttets forskningsprofil er barne- og ungdomskultur og kulturorientert perspektiver på musikk og musikkopplæring. Din kompetanse og dine vyer innenfor hvert av disse områdene vil vurderes særskilt, og i prioritering av søkerne vil det tas hensyn til hvordan hver søker samlet sett dekker instituttets behov.

Følgende kvalifikasjoner vil telle i vurderingen av søkerne:

 • Akademiske og/eller kunstneriske kvalifikasjoner og produksjon innenfor arrangering og komponering, eventuelt også innenfor stillingens øvrige aktuelle områder. Relevans for lærerutdanningene vektlegges.
 • Fagfellevurderte publikasjoner og/eller kunstneriske arbeider, nasjonale og internasjonale
 • Erfaring med forskningsprosjekter, kunstnerisk forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Potensial til å bidra til langsiktig utvikling av instituttets akademiske, kunstneriske og forskningsmessige miljø
 • Erfaring med og evne til å bygge nasjonale og internasjonale nettverk
 • Ferdigheter innenfor populærvitenskapelig formidling, offentlig oppsøkende virksomhet og innovasjon
 • Erfaring med teknologi og ulik programvare vektlegges

Du må kvalifisere for stilling som førstelektor/førsteamanuensis innenfor fagområdet i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger:

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves:

(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet eller

(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

For ansettelse i stilling som førstelektor kreves:

(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling eller

(2) Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og

(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

Pedagogisk kompetanse

Du må dokumentere praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette ved ansettelse er du forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

For utfyllende informasjon om formelle kvalifikasjonskrav vil det vises til Forskrift omansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Det forventes at du har gode samarbeidsevner og evne til å bidra til fagutvikling alene og sammen med kolleger.
 • For stillingen kreves stor grad av selvstendighet når det gjelder å utvikle ideer til, sette i gang og gjennomføre undervisnings- og forskningsarbeid.
 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk må du kunne tilegne deg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig innen tre år etter ansettelse.
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS