LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / førsteamanuensis i fagområdene samfunnsøkonomi og bærekraftsøkonomi

Søknadsfrist: 01.12.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, institutt for økonomifag er det ledig inntil to faste 100 % stillinger.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Stillingene er knyttet til forskning, utvikling, undervisning og veiledning ved våre årsstudier, bachelor- og masterstudier. Felles for begge stillingene er at en må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver både på bachelor- og masternivå innen de respektive fagområdene. Avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

I tillegg til undervisning og veiledning vil oppgaver som videre utvikling av faglige og pedagogiske opplegg for undervisningen og aktiv deltagelse i instituttets fagmiljø, være en del av arbeidsoppgavene som er tillagt stillingene.

Stillingene har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og en forventer at de som tilsettes bidrar aktivt for å styrke nstituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Stillingene ønskes besatt av personer med førstestillings-kompetanse, primært kandidater med fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår phdgraden innen søknadsprosessen avsluttes vil bli vurdert for stilling som førsteamanuensis.

Formalkompetanse

 • Til stillingen i samfunnsøkonomi søker vi kandidater medførstestillingskompetanse innen fagområdet.
 • Til stillingen innen bærekraftsøkonomi søker vi kandidater med førstestillingskompetanse i bedriftsøkonomi eller samfunnsøkonomi. I tillegg må kandidaten kunne dokumentere kunnskaper innen bærekraftsøkonomi, sirkulærøkonomi, miljø- og ressursøkonomi ellerannet fagområde som vurderes som relevant.

Erfaringskompetanse

 • Relevant erfaring fra næringslivet kunne bli tillagt vekt. Vi ønsker oss også kandidater med kvalifikasjoner innen innovasjon og/eller bærekraft.

Personlig kompetanse

 • Vi søker medarbeidere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og i tillegg gode formidlingsevner.

Pedagogisk kompetanse

 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

IKT-ferdigheter

 • De som tilsettes må beherske aktuelle dataverktøy/-program og digitale læringsressurser på en god måte.

Språk

 • De som tilsettes må kunne undervise på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i påvente av kvalifisering, evt. tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil ti arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1198 førstelektor eller 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS