LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis i statsvitenskap

Søknadsfrist: 22.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

Stilingen er fast, 100 %.

Kontakt:

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur.
 • Planlegging og utvikling av studieprogram. Ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner som eksempelvis sammenlignende politikk og metode eller annen relevant undervisning instituttet og fakultetet tilbyr.
 • Studentkontakt
 • Forsknings- og/eller utviklingsarbeid innen fagområdene.
 • Utføre administrative oppgaver i henhold til instituttets og fakultetets behov.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • PhD eller tilsvarende akademisk kvalifikasjon innen statsvitenskap eller et nærliggende fagfelt.
 • Det kreves høy faglig kompetanse innen sammenliknende politikk.
 • Evne og forutsetninger til å undervise på alle relevante gradsnivåer, inkludert innledningskurs i sammenliknende politikk og metode.
 • Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket.
 • Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Muntlig og skriftlig beherskelse av et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk
 • Internasjonale fagfellevurderte publikasjoner
 • Erfaring med og evne til å utvikle internasjonale faglige nettverk

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger .

Personlig kompetanseVi ønsker en medarbeider som har interesse for, og ferdigheter, innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle instituttet og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Vi søker en medarbeider som kan omgå studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Vi ser gjerne at du har interesse og motivasjon for faglig og administrativ ledelse. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Søknader vil vurderes først av en intern sorteringskomitè, så av en sakkyndig komitè med ett internt og to eksterne medlemmer. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Tilslutt vil en intern innstillingskomité gjøre selve rangeringen basert på hele spekteret av kvalifikasjoner.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 5 arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se linken.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS