LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 03.07.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Hjerte for sykepleiefaget?

Vi trenger deg!

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig et vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor for perioden 01.08.2022 - 31.012.2022.

Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie, bachelor i sykepleie, med studiested Elverum.

Seksjon for sykepleie er en av tre seksjoner ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje, og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder.

Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2022/2023 tilbyr seksjonen følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Tynset

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen ulike emner, inkludert veiledning i øvingsrom og i kliniske studier
 • Administrative oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene
 • Eksamensarbeid
 • Deltakelse i seksjonens daglige aktiviteter
 • Bidra til instituttets-/seksjonens forsknings- og fagutviklingsvirksomhet
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter som kan involvere studenter
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Videreutvikling av bachelorstudiet, spesielt innen gjennomgående temaer som etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Det kreves:

 • doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen helse- eller sykepleievitenskap
 • autorisasjon som sykepleier
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom
 • tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.
 • gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig

Ønsket erfaring:

 • oppdatert klinisk kompetanse, fortrinnsvis innen området akutt/somatisk sykepleie
 • undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • deltakelse i pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • deltakelse i nettverkssamarbeid
 • god kompetanse i legemiddelhåndtering og legemiddelregning
 • erfaring med personsentrert omsorg
 • erfaring fra simulering/øvingspost er ønskelig
 • erfaring med bruk av VR-teknologi og digitale undervisnings- og vurderingsmetoder

Personlig kompetanse

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS