LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist: 12.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),

utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.08.2022 ledig en 100% fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i barnehagepedagogikk

Om Instituttet

Det skal våren 2022 etableres ny instituttstruktur ved fakultetet. Dette innebærer at fagmiljøene innen skolepedagogikk og barnehagepedagogikk, som i dag er organisert inn under instituttet pedagogikk og samfunnsfag - Hamar, vil danne et nytt institutt. Instituttet har ikke fått sitt endelige navn.

Fagmiljøene har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Tre forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Diversity in Education, Studies in Professional Development, Learning and Policy og Childhood and early years education.

Instituttet vil bestå av 48 ansatte: 8 professorer, 8 førstestillinger, 25 høgskolelektorer, 4 stipendiater og 3 postdoktorer.

Om stillingen

Det er fra 01.08.2022 ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnehagepedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet vil du bli del av et miljø der det er store muligheter for å delta i å skape en framtidsrettet barnehagelærerutdanning.

Ved Instituttet er det faglige ansatte i barnehagepedagogikk innen stillingskategoriene professor, førsteamanuensis og høgskolelektor. For tiden er det ansatt tre stipendiater i barnehagepedagogikk. Det er flere forskningsgrupper ved instituttet hvor ansatte i barnehagepedagogikk kan delta i et aktivt FoU-fellesskap. Mulighetene for tverrfaglig forskning innen barnehagefeltet er stor.

Ansvar og oppgaver

 • undervise og veilede studenter innen fagområdet barnehagepedagogikk i fakultetets lærerutdanninger
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og barnehagelærerutdanningen
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • undervisning og veiledning av studenter i våre regionale etterutdannings programmer vil måtte påregnes
 • utføre oppdragsvirksomhet mot praksisfeltet i barnehagesektoren
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater
 • delta i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter internt og sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • aktiv deltakelse i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil og deltakelse i forskningsgruppe
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad (norsk ph.d. eller tilsvarende) i barnehagepedagogikk, pedagogikk, profesjonskunnskap, barnehagevitenskap.
 • Ansettelse i stilling som førstelektor krever mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i barnehagepedagogikk, pedagogikk, barnehagekunnskap, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Ansettelse i stilling som høgskolelektor krever mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i barnehagepedagogikk, pedagogikk, mangfoldsutfordringer, barnehagekunnskap.
 • Søker bør være utdannet førskolelærer/barnehagelærer.
 • Det er ønskelig med kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet ved Høgskolen i Innlandet. Det kreves bred pedagogisk kompetanse, men det er særlig ønskelig med søkere med kompetanse innen pedagogisk ledelse, policy dokumenter, barnehagens arbeid for et mer bærekraftig samfunn, samt overgang barnehage skole.

Erfaringskompetanse

 • Erfaring med undervisning i høyere utdanning, undervisningserfaring fra lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt.
 • Det er ønskelig at søker har arbeidserfaring fra arbeid i barnehage, fortrinnsvis som pedagogisk leder eller styrer.
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil tillegges vekt.
 • Søkere må ha god kjennskap til norsk eller skandinavisk barnehagetradisjon og norsk eller skandinavisk utdanningssystem.

Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet. Ved ansettelse legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid

Pedagogisk kompetanse

Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • Vi ønsker søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Evne til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • Holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • Interesse og egnethet til å bidra i kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet
 • Personlig egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. .
 • De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter og systemkompetanse
 • Kompetanse på bruk av læringsplattformer og digital undervisning
 • Interesse og kompetanse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • Et kreativt og samarbeidende arbeidsmiljø, åpent for kritiske perspektiver og flere syn på barn og barndom i en mangfoldig verden.
 • En arbeidsplass i det urbane Innlandet
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS