LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 05.12.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Vil du være med på å videreutvikle vårt fagmiljø innen sykepleie?

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie

Om stillingen

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har ledig et vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleie. Stillingen ledig for perioden 01.01.2023 - 31.12.2025 og er knyttet til Seksjon for sykepleie med arbeidssted i Elverum.

Seksjon sykepleie er en av tre seksjoner i Institutt for helse og sykepleievitenskap. Seksjonens særpreg er et sterkt fag og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak. Fagområdet sykepleie er i seksjonens studieportefølje, og vi har har p.t. ca 700 studenter og ca. 40 ansatte. Vi tilbyr studier både på heltid og deltid, og har studiesteder på Tynset, Kongsvinger og Elverum.

Ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap er det etablerte forskningsgrupper i alle tre seksjonene. Forskningsfokus spenner seg fra pasientsikkerhet, oppfølging av menneskers psykiske helse, barn og unges helseutfordringer, palliasjon, - til bruk av VR som pedagogisk metode, elders helse og livssituasjon, helsekommunikasjon og helsekompetanse, traume, pedagogikk og utvikling av sykepleiekompetanse for å nevne noen.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap arbeider målrettet med å styrke aktive og robuste forskningsgrupper som har både regional og internasjonal forankring.Videre jobber fagmiljøene i instituttet kontinuerlig med tilrettelegging av utviklingsprosjekter og innovasjon på ulike nivå i samarbeid med spesialist - og kommunehelsetjeneste.

Fakultet helse- og sosialvitenskap har et nyetablert Ph.d-programmet «Helse og velferd». Forskerutdanningen har som mål er å utvikle kunnskap om hvordan helse-, folkehelse-, idrett- og sosialvitenskap varierer over tid, knyttet til akutte og permanente utfordringer i et livsløpsperspektiv.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i forskningsprosjekter.
 • Formidle kunnskap gjennom publiseringer nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til innhenting av eksternfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Undervisning og veiledning innenfor grunnleggende sykepleie, sykepleie til akutt syke og folkelse.
 • Noe undervisning og veiledning i fakultetets øvrige utdanninger.
 • Eksamensarbeid innen ulike emner og veiledning i øvingsavdeling i kliniske studier.
 • Deltakelse i seksjonens daglige aktiviteter.
 • Emneansvar må påregnes.
 • Undervisning og veiledning i fakultetets øvrige utdanninger.
 • Deltagelse i seksjonens utviklingsoppgaver, herunder planlegging og utvikling av eksisterende og fremtidige studier.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor innen helse- eller sykepleievitenskap, i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • Gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ønsket erfaringskompetanse:

 • Oppdatert klinisk kompetanse, fortrinnsvis innen området folkehelse/akutt/somatisk sykepleie
 • Undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Deltakelse i pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Deltakelse i nettverkssamarbeid
 • God kompetanse i legemiddelhåndtering og legemiddelregning
 • Erfaring fra simulering/øvingspost er ønskelig
 • Erfaring med bruk av VR-teknologi og digitale undervisnings- og vurderingsmetoder

Pedagogisk kompetanse:

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper: Det er viktig at den som får stillingen kan jobbe i team. Vår nye medarbeider skal kunne tenke innovativt og fremtidsrettet. Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid og kommunikasjon.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • Lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor etter Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS