LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 12.10.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig inntil 2 faste stillinger innen rettsvitenskap, 100%. Stillingene ligger til Institutt for rettvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

Stillingene vil ha hovedarbeidssted på Lillehammer. Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt:

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur
 • Planlegging og utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i rettsvitenskap eller annen undervisning innen rettsvitenskap som høgskolen tilbyr.
 • Studentkontakt
 • Forsknings- og/eller utviklingsarbeid innen rettsvitenskapelige områder

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Førsteamanuensis: Utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende i rettsvitenskap, med dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet. Instituttet ønsker kandidater med stor interesse for forskning og faglig utvikling.
 • Søkere som ved søknadstidpunket tar doktorgradsutdanning innen rettsvitenskap og forventes å fullføre innen relativt kort tid kan også vurderes for ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet ny stillingskategori forutsatt disputas eller betinget ansettelse i førsteamanuensisstilling.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det åpnes for å foreta midlertidig ansettelse for inntil tre år i høgskolelektorstilling.
 • Søkere må redegjøre for hvilke fagområder de kan undervise i. Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket.

Erfaringskompetanse

 • Erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Grundighet
 • Fleksibilitet

IKT/systemkompetanse

 • Generelt god IKT-kompetanse

Språk

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Søkere må kunne delta i alle typer undervisningsaktiviteter ved ansettelsestidspunkt.
 • Søkere med andre skandinaviske språk kan også vurderes, men vil da forventes å skaffe seg god framstillingsevne på norsk innen tre år.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS