LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor i pedagogikk - SePU

Søknadsfrist: 30.11.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Har du lyst til å bli en del av et høyt kompetent forsknings- og utviklingsmiljø innen pedagogikk?

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, SePU er det fra 01.08.2023 ledig inntil 200% stillinger som Førsteamanunsis/Førstelektor i pedagogikk.

Stillingen knyttes til Senter for praksisrettet utdanningsforskning - SePU. Senteret driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Videre har SePU som siktemål å bidra til forskningsbaserte lærerutdanninger. Det er til sammen 19 ansatte på SePU. Vi kan tilby et sterkt faglig og sosialt fellesskap med vektlegging av samarbeid og delingskultur. Senteret finansieres gjennom eksterne prosjekter. For mer informasjon om senteret og våre prosjekter se www.sepu.no

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forskningssøknader, dokumentasjon, formidling og publisering
 • Ledelse og medansvar i forsknings- og forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Undervisning, rådgivning og veiledning knyttet til forsknings- og forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Undervisning i lærerutdanningene
 • Utvikling og drift av nettressursen e.sepu.no
 • Det må påregnes reisevirksomhet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

For ansettelse som førsteamanuensis kreves fullført doktorgrad eller tilsvarende som kvalifiserer for førsteamanuensis innen relevant fagfelt. Krav til kompetanse for førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • God faglig forståelse og innsikt i barnehage og/eller grunnopplæring
 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i pedagogikk i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:

 • Minimum 5 års relevant erfaring fra pedagogisk virksomhet.
 • Erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid i barnehage, grunnskole eller videregående opplæring.
 • Erfaring med utvikling av opplærings- og kompetansehevingstilbud i etterutdanning for barnehage og skole.

Pedagogisk kompetanse:

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper som er relevant i forhold til senterets verdier og arbeidsoppgaver tillegges stor vekt. Senterets grunnverdier er åpenhet, samarbeid og ansvarlighet.Vi leter etter en person som er strukturert og fleksibel. Du har stor arbeidskapasitet og trives med utstrakt reisevirksomhet.Du evner å skape positivt engasjement i større forsamlinger.

Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet. De som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS