LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i helsesykepleie

Søknadsfrist: 15.12.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen

Ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er det ledig en 100 % fast stilling som Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i helsesykepleie.

Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet masterutdanning i helsesykepleie ved Seksjon for sosialfaglig arbeid med arbeidssted Elverum.

Helsesykepleierutdanningen skal kvalifisere kandidater som kan utøve helsefremmende, forebyggende og endringsfokusert arbeid på individ, gruppe-, system- og samfunnsnivå. Hovedmålgruppen er barn, unge og deres familie/omsorgsgivere. Hovedarenaer er helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Kompetanseområdene er folkehelsearbeid, barn, unge og deres familie/omsorgsgivere, kommunikasjon, relasjon og samhandling, ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon og forskning, formidling og fagutvikling.

Vi vektlegger å utdanne faglig reflekterte, relasjons- og handlingskompetente helsesykepleiere.

Institutt for sosialvitenskap og veiledning tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og tre masterstudier: Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i helsesykepleie og Master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Som ansatt blir du med i en relevant forskergruppe for eksempel Helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv. Forskergruppens formål er å styrke tverrfaglig forskning med særlig vekt på fire sentrale forskningsområder; barn og unges psykiske helse, helsekommunikasjon og helsekompetanse, helsesykepleie, samt måling av helse. Innen helsesykepleie er forskningsgruppens arbeid rettet mot barn og unge og tjenester til disse. Sentrale områder er helsesykepleiers kompetanseområde, kommunale tjenester til barn og unge, barn og unge med syke foreldre, unge migranter og skolefrafall. Gruppen samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg vil du bidra til å utvikle en kunnskapsbasert masterutdanning i helsesykepleie.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av forelesninger og studentaktiviserende undervisningsopplegg, veiledning individuelt og i grupper, seminarledelse, vurderinger av arbeidskrav og sensur
 • Faglig- og administrativt ansvar for enkeltemner ved master i helsesykepleie
 • Deltakelse i utvikling av studiet i tråd med lokale og nasjonale føringer
 • Deltakelse i seksjonens utviklingsoppgaver, herunder planlegging og utvikling av eksisterende og fremtidige studier
 • Samarbeide og involvere brukere, tjenester og fagfeltet i sine arbeidsoppgaver.
 • Deltakelse og initiativ til forskning/utvikling innen helsesykepleie-relevante områder.
 • Deltakelse i forskningsgruppe
 • Deltakelse i forskning innenfor seksjonens og instituttets område.
 • Bidra til innhenting av eksternfinansierte forsknings-/utviklingsprosjekter innenfor relevant fagområde

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor i relevant helsesykepleiefaglig område i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Det er ønskelig at du har utdanning som helsesykepleier, folkehelse eller annen relevant utdanning som kan styrke faggruppens kompetanseområder i helsesykepleie

 • Erfaring og kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse:

Vi søker medarbeidere som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet helsesykepleie og som innehar kompetanse og erfaring innen disse kompetanseområdene:

 • folkehelsearbeid
 • barn, unge og deres familie/ omsorgsgivere
 • kommunikasjon, relasjon og samhandling
 • ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon
 • forskning, formidling og fagutvikling.

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

 • pågangsmot, evne og vilje til å videreutvikle studiet og fagmiljøet - god evne til å motivere og inspirere både studenter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • fleksibel og positiv til nye oppgaver.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Det kan tilrettelegges for 50 % stilling ved behov.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektort etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS