LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie - fast deltidsstilling

Søknadsfrist: 01.02.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap er det ledig en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor med tiltredelse fra 1. mai 2021. Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie, bachelor i sykepleie, med studiested Tynset.

Seksjon for sykepleie er en av tre seksjoner ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje, og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2020 - 2021 tilbyr seksjonen følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Tynset

Kontakt:

 • Instituttleder Liv Skomakerstuen Ødbehr, Tel: 62 43 02 73, Mob: 95 90 79 84, e-post:[email protected]
 • Seksjonsleder Frank Martinsen, Tel; 62 43 02 34, Mob: 91 82 89 92, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver innen ulike emner, inkludert veiledning i øvingsrom og i kliniske studier
 • Administrative oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene
 • Eksamensarbeid
 • Deltagelse i seksjonens daglige aktivitet
 • Bidra til instituttets forskningsvirksomhet gjennom egen forskning
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter som kan involvere studentene
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Videreutvikling av bachelorstudiet

Halvparten av studiene er knyttet til praksis, og som følge av dette må det påregnes noe reisevirksomhet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formelle krav for ansettelse:

 • Det kreves doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen helse- og sykepleievitenskap
 • Videreutdanning innen intensiv-, operasjon- eller anestesisykepleie vil bli vektlagt, eventuelt annen relevant kompetanse med fordypning innen tilsvarende fagområder
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Ønsket erfaring:

 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Erfaring med nettverkssamarbeid

Personlig kompetanse:

 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer vektlegges
 • Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning, herunder digitalisering og nye undervisningsformer
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas
 • Språk
  • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
  • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kvalitet, relevans og omfang av vitenskapelig arbeid, samt vitenskapelig bidrag på konferanser
 • Kunnskap og bred relevant erfaring innen sykepleie og relevante fagområder som eldreomsorg, psykisk helsearbeid, palliativ omsorg, etikk og kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter i høyere utdanning
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig- og annen formidling

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om Høgskolen i Innlandet som arbeidgiver, se HINN som arbeidsgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS