Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 23.08.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Om stillingen

Ved institutt for pedagogikk og samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet er det ledig 1 fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i historie eller historiedidaktikk fra 01.01.2021.

Kontakt:

 • Instituttleder Christina Elde Mølstad Tel: 62 51 72 90, Mob: 41 14 57 79 e-post: [email protected]

Institutt for pedagogikk og samfunnsfag på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Faggruppen for samfunnsfag består for tiden av 1 professor, 2 dosenter, 3 førsteamanuenser og 2 førstelektorer.

Faggruppen for samfunnsfag omfatter fagene samfunnskunnskap, historie, og geografi.

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver på ulike emner knyttet til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.
 • Forsknings og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde.
 • Faglig- administrative oppgaver.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglig ansatte.
 • Veiledning av studenter
 • Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

For ansettelse som førsteamanuensis:

 • Minimum norsk doktorgrad i historie eller historiedidaktikk, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad i historie eller historiedidaktikk, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet.

For ansettelse som høgskolelektor:

 • Fullført hovedfag eller mastergrad i i historie eller historiedidaktikk.

Erfaringskompetanse

 • Relevant undervisningserfaring
 • Vitenskapelig produksjon
 • Pedagogisk kompetanse

Personlig kompetanse

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Ved ellers lik kompetanse vil alle kandidater med spesialisering innenfor internasjonal historie eller demokratisering bli foretrukket

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Systemkompetanse

Språk

 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013/Førsteamamnuensis - 1198/Førstelektor - 1008/Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se HINN som arbeidsgiver

Søk stillingen