Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 08.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk
(LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 270 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, SePU er det fra 01.08.2021 ledig inntil 2 stillinger som Førsteamanuensis/Førstelektor/ Høgskolelektor i pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU er det ledig inntil 2 stillinger som Førsteamanuensis/Høgskolelektor. Stilingene er faste, 100 % fra 01.08.2021. For ansettelse i fast stilling kreves førstekompetanse, dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse kan høgskolelektor ansettes midlertidig.

Stillingene knyttes til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Senteret driver forsknings- og forbedringsarbeid i og for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Videre har SePU som siktemål å bidra til forskningsbaserte lærerutdanninger.

Det er til sammen 14 ansatte på SePU. Vi kan tilby et sterkt faglig og sosialt fellesskap med vektlegging av samarbeid og delingskultur.

Senteret finansieres gjennom eksterne prosjekter. For mer informasjon om senteret og våre prosjekter se www.sepu.no

Ansvar og oppgaver

 • Forskningssøknader, dokumentasjon, formidling og publisering
 • Ledelse og medansvar i forsknings- og forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Undervisning, rådgivning og veiledning knyttet til forsknings- og forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Undervisning i lærerutdanningene
 • Utvikling og drift av nettressursen e.sepu.no
 • Veiledning og oppfølging av samarbeidspartnere knyttet til bruk av nettressursen e.sepu.no

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves fullført doktorgrad eller tilsvarende som kvalifiserer for førsteamanuensis innen relevant fagfelt.
 • For ansettelse som høgskolelektor kreves mastergrad fra høyskole/universitet
 • Krav til kompetanse for førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • God faglig forståelse og innsikt i barnehage og grunnopplæring

Erfaringskompetanse

 • Minimum 5 års relevant erfaring fra pedagogisk virksomhet
 • Erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid i barnehage, grunnskole eller videregående opplæring.
 • Erfaring med utvikling av opplærings- og kompetansehevingstilbud i etterutdanning for barnehage og skole

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

Vi leter etter en person som er strukturert og fleksibel. Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Personlige egenskaper som er relevant i forhold til senterets verdier og arbeidsoppgaver tillegges stor vekt. Senterets grunnverdier er samarbeid og ansvarlighet. De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver. Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.

 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med utstrakt reisevirksomhet.
 • Du evner å skape positivt engasjement i større forsamlinger.

IKT

 • Gode digitale ferdigheter og erfaring fra utvikling og drift av nettbaserte ressurser for kompetanseutvikling
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk, i begge målformer.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Assisterende instituttleder Lars Arild Myhr, Tel: 62517649, Mob: 93095988, e-post: [email protected]
 • Senterleder Thomas Nordahl, Tel: 762517723, Mob: 95277414, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS