Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i organisasjon- og ledelsesfag

Søknadsfrist: 24.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for organisasjon, ledelse og styring.

Stilingen er fast, 100 %.

Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 6000 studenter. HHS samler et stort fagmiljø ved studiestedene Lillehammer og Rena. Vi tilbyr bachelor- og masterstudier innen disipliner som økonomi, jus, psykologi, reiseliv og opplevelser, innovasjon, bærekraft, beredskap og krisehåndtering, digitalisering, samt innen organisasjon og ledelse.

Som den store forsknings- og utdanningsmotoren i Innlandet samarbeider vi tett med både offentlig sektor og det private næringsliv i regionen. HHS har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet som organiserer både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag.

Vi har høye ambisjoner og søker derfor å styrke vårt fagmiljø ytterligere. Er du den vi jakter på?

Kontakt:

 • Instituttleder Jens Petter Madsbu, Tel: 624 30 437, Mob: 920 52 429, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Den som tilsettes vil bli tillagt undervisning på bachelor- og masternivå innenfor metodefag, organisasjonsteori, sosiologi og statsvitenskap. Vedkommende vil ha hovedarbeidsplass på Rena. Vedkommende må påregne undervisning ved flere studieprogram, både på heltids- og deltidsstudieprogram, samt å gjennomføre undervisning ved flere studiesteder.

Vi søker en medarbeider som viser initiativ til - og utvikler søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter. Det forventes at vedkommende tar en aktiv rolle i forhold til både studiekvalitetsarbeid og arbeidet med å videreutvikle og profilere den forskningsmessige aktiviteten knyttet til instituttets fagfelt.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Aktuelle kandidater må kunne ta ansvar for undervisning, forskning, veiledning og formidling innen nevnte fagområder; metodefag, organisasjonsteori, sosiologi og statsvitenskap.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse og erfaring

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende innrettet mot statsvitenskapelige fag; organisasjonsteori, statsvitenskap, sosiologi. Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår doktorgraden innen søknadsprosessen avsluttes kan bli vurdert for stilling som førsteamanuensis dersom øvrige krav er oppfylt.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innen relevant fagområde, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Videre skal vår nye medarbeider ha undervisningserfaring, gjerne fra flere nivåer og med ulike type studentgrupper. Det samme gjelder veiledningskompetanse- og erfaring.
 • For høgskolelektor kreves det minimum mastergrad innen relevant fagområde. Det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring på lavere nivå, og gjerne mot ulike typer studentgrupper. Veiledningskompetanse og erfaring vektlegges.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Vår nye medarbeider bør ha erfaring med undervisning og veiledning på både bachelor- og masternivå, og gjerne også på doktorgradsnivå.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

IKT-kompetanse

 • Generelt god IKT-kompetanse. Det er ønskelig med god kompetanse og kunnskap innenfor digitalisering.

Språk

 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Må kunne undervise både på norsk og engelsk.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider med stort faglig engasjement. Vår nye kollega har interesse for, og ferdigheter for undervisning og forskning innen fagområdene generelt og ønsker å bidra til å videreutvikle studiene og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv.

Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre vil bli vektlagt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og i tillegg gode formidlingsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor / 1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen