LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i nordisk språkvitenskap

Søknadsfrist: 02.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanninger så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling? Vi har ledige stillinger som Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i nordisk språkvitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i nordisk språkvitenskap. Stilingene er midlertidige, 100 %, for perioden 01.08.2022-31.07.2023.

For utfyllende informasjon om stillingene, kontakt:

 • Assisterende instituttleder Anne Skaret, Tel: +4762517681, Mob:+4748218119 , e-post: [email protected]

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • De utlyste stillingene er undervisningsstillinger og vil i hovedsak bli tildelt undervisningsoppgaver i kompetansehevingstilbudene Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager (ReKomp) og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa (DeKomp).
 • Annen oppdragsvirksomhet mot praksisfeltet i barnehage- og skolesektor, samt undervisning i barnehagelærerutdanning (BLU) og grunnskolelærerutdanning (GLU) er aktuelt.
 • Sentrale undervisningsemner som ligger til stillingene, er norsk språk og språkdidaktikk, særlig knyttet til temaene barns språkutvikling; andrespråk og andrespråkdidaktikk; og lesing og lesedidaktikk.
 • Undervisningsoppgavene er tett knyttet til praksisfeltene barnehage og skole.
 • Deler av undervisningen vil medføre reiser til samlinger for barnehagelærere og grunnskolelærere i Innlandet og i Oslo-området.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Stillingene er knyttet til fagområdet nordisk språkvitenskap. Kompetansen i nordisk språkvitenskap må ha hovedvekt på språklige og/eller språkdidaktiske emner og være relevant for skolefaget norsk og norsk som lærerutdanningsfag.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves minimum mastergradsnivå innenfor nordisk språkvitenskap eller annen tilsvarende, relevant utdanning.
 • For tilsetting som førstelektor kreves mastergrad innenfor nordisk språkvitenskap eller annen tilsvarende, relevant utdanning, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Kompetansen i nordisk språkvitenskap må ha hovedvekt på språklige og/eller språkdidaktiske emner og være relevant for skolefaget norsk og norsk som lærerutdanningsfag.
 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor nordisk språkvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Kompetansen i nordisk språkvitenskap må ha hovedvekt på språklige og/eller språkdidaktiske emner og være relevant for skolefaget norsk og norsk som lærerutdanningsfag.
 • Bred og dokumenterbar norskdidaktisk, og især språkdidaktisk, kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt stor vekt.
 • Erfaring med etter- og videreutdanning av barnehagelærere og grunnskolelærere er ønskelig.

For tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor kreves dokumentasjon på tilkjent førstekompetanse innenfor relevant fagfelt. Ansettelse gjøres uten sakkyndig vurdering.

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere bør ha pedagogiske kvalifikasjoner tilsvarende PPU eller universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god skriftlig kompetanse i begge målformer på norsk.
 • Søkere må ha god muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • Søkere må ha god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vurdering av hvilke kandidater som er best kvalifisert for stillingene, foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingene.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingene lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor / 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egen pedagogiske utvikling.
 • publikasjonsliste
 • inntil fem arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonsliste og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Om instituttet

Fagmiljøene i norsk leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudier i norsk, norsk språk og kultur for internasjonale studenter, lektorprogram i språkfag og masterprogrammene Kultur- og språkfagenes didaktikk og Digital kommunikasjon og kultur. Dessuten leverer fagmiljøene kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøene driver stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i følgende forskergrupper: Språk og samfunn, Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster og Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk.

Instituttet består av 40 ansatte: 10 professorer/dosenter, 18 førsteamanuenser, 1 forsker, 6 høgskolelektorer og 5 stipendiater.

Det skal våren 2022 etableres en ny instituttstruktur ved fakultetet. Dette innebærer at fagmiljøene innen norsk, som i dag er organisert inn under institutt for humanistiske fag, vil danne et nytt institutt. Instituttet har ikke fått sitt endelige navn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS