LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i jordbruksfag

Søknadsfrist: 03.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Studiested Blæstad har lang tradisjon for jordbruksutdanning, med røtter tilbake til 1923. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård, åtte kilometer utenfor Hamar sentrum.

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være del av et landbruksmiljø i utvikling? Se her: Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i jordbruksfag

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Hamar. Sentralt plassert i Innlandet, landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping.

Instituttet tilbyr: Bachelor utdanninger i agronomi og landbruksteknikk, samt årsstudier i jordbruk og økologisk landbruk (nettbasert). I tillegg er vi i gang med utviklingen av nettbasert årsstudium i jordbruk og nett- og samlingsbasert master i bærekraftig jordbruk.

Om stillingen

Stillingen innebærer forskning, undervisning og veiledning innen jordbruksfag med vekt på teknologi.

Følgende arbeidsområder kan være aktuelle avhengig av søkernes kompetanse: Presisjonsjordbruk, dyrkningsteknologi, materiallære, konstruksjon og utvikling av landbruksmaskiner.

Nærmere avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

Stillingen har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og en forventer at de som tilsettes bidrar aktivt for å styrke Instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det forventes at den som ansettes deltar i forskergruppen «Bærekraftig jordbruk» som arbeider med anvendt forskning innen jordbruks- og teknologiske fagområder.

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver innen våre bachelor- og årsstudier
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige faglige ansatte
 • Det er ønskelig med kunnskap og interesse for digitalisering av undervisningen
 • Utvikling av søknader for ekstern finansiering av og forsknings- og utviklingsprosjekter

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • For søkere til førstekompetansestillinger kreves doktorgrad eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til gjeldende regelverk
 • For søkere til stilling som høgskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende innen landbruksfag
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale undervisningsformer
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team vektlegges
 • Språk
  • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
  • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS