LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor - Seksjon for psykisk helse og rehabilitering (PRE)

Søknadsfrist: 22.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig en spennende stilling i fagområder relatert til psykisk helsearbeid

Om stillingen

Stillingen er lagt til Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV), Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS), Seksjon for psykisk helse og rehabilitering (PRE).

Seksjon for psykisk helse og rehabilitering (PRE) er en av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS). Seksjonen har flere fagområder i sin studieportefølje og har p.t. ca.500 studenter og ca. 20 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Ved Institutt for helse og sykepleievitenskap jobbes det målrettet med å etablere robuste forskningsgrupper i alle tre seksjonene. Forskningsfokus spenner fra pasientsikkerhet, oppfølging av menneskers psykiske helse, barn, unge og eldres helseutfordringer, helsekompetanse, rus og avhengighet, - til bruk av VR som pedagogisk metode og traume og avansert og akutt beredskap for å nevn noe. Forskning, fagutvikling og studier har som mål å være praksisnære og nært knyttet til arbeids og samfunnsliv. Instituttet arbeider målrettet med å styrke aktive og robuste forskningsgrupper som har både regional og internasjonal forankring.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap leder et stort EU-prosjekt, samt en pilotordning innenfor kommunal praksis i helse og sosialfag som er finansiert gjennom Diku-midler. Prosjektet er forankret i kommunehelsetjenesten. Det er også for tiden flere pågående NFR- prosjekter og mindre eksternfinansierte prosjekter i instituttet. Videre jobber fagmiljøene i instituttet kontinuerlig med tilrettelegging av utviklingsprosjekter og innovasjon på ulike nivå i samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Høgskolen i Innlandet har et utstrakt samarbeid med Sykehuset Innlandet både om praksis, fagutvikling og ny ph.d. i helse og velferd. Det er et spennende fagmiljø med både bredde og dybdekompetanse innenfor sentrale helserelaterte fagområder og utdanninger.

Stillingen er fast, 100 % med tiltrdelse så snart som mulig.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Hovedarbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Studie- og emneansvar i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene i videreutdanning og/ eller masterutdanning i psykisk helsearbeid
 • Undervisning og veiledning, samt sensureringsoppgaver
 • Utvikling av studier og emner i seksjonen generelt
 • Deltakelse i instituttets og fakultetets daglige aktivitet
 • Forskning og utvikling innen fagområdet
 • Deltagelse i instituttets forskningsprosjekter

Kvalifikasjoner

Hentes fra stillings- og kravspesifikasjon

 • Det kreves doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen relevante fagområder
 • Vi søker en person med vitenskapelig kompetanse innenfor fagområdet psykisk helsearbeid
 • Erfaring og kunnskap innenfor oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med psykiske lidelser er en forutsetning
 • Det kreves gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Ønsket erfaring:

 • Oppdatert kunnskap og kompetanse innenfor psykisk helsearbeid-feltet
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på ulike nivå
 • Erfaring fra fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Erfaring med nettverkssamarbeid

Personlig egnethet

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer
 • Fleksibilitet og selvstendighet vektlegges
 • Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning
 • Tverrfaglig samarbeid

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kunnskap og bred relevant erfaring innen psykisk helsearbeid og/eller relevante fagområder
 • Formidlingsevne og erfaring med undervisning og veiledning av studenter i høyere utdanning
 • Kvalitet, relevans og omfang av vitenskapelig arbeid, samt vitenskapelig bidrag på konferanser
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig og annen formidling
 • Mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon, se HINN som arbeisgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS