LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk - veiledning

Søknadsfrist: 03.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har to ledige faste stillinger som Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk - veiledning

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.24, eller etter avtale, ledig to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk med vekt på veiledning.

Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted for den ene stillingen er p.t. campus Vestfold og den andre campus Notodden, men det må påregnes noe undervisning også på instituttets øvrige studiesteder, inkludert studiested Hallingdal. Det er ønskelig at det opplyses i søknaden ønske om hovedarbeidssted.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Instituttet har et sterkt fagmiljø og en meget aktiv forskergruppe innen veiledning som omfatter pedagogisk veiledning og profesjonsveiledning. De som tilsettes forventes å delta aktivt i forskergruppen VIPU. Veiledning i profesjon og utdanning er aktiv i nasjonale og internasjonale forskernettverk, og har flere pågående prosjekter. 

Stillingene er primært knyttet til undervisnings- og utviklingsoppgaver i instituttets utdanninger i veiledning, samt bidrag i kompetanseutvikling innen veiledningsfeltet både internt på USN og i samarbeid med barnehager og skoler i Buskerud, Telemark og Vestfold. Innbefattet i undervisningsoppgaver er undervisning, planlegging, emneansvar, veiledning og sensur.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha bred formell og uformell veiledningsfaglig kompetanse, primært knyttet til veiledning for praksislærere og nyutdannede i barnehage og skole. 

De som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i et av de største pedagogikkfaglige og veiledningsfaglige miljøene i Norge

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningsspråket er norsk må de som ansettes kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

• Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.

• Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen veiledning.

• Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

• Undervisningserfaring og -kompetanse innen veiledningsemner knyttet til grunnutdanninger eller videreutdanninger for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole. Relevant kompetanse for barnehageutdanning vil telle positivt.

• Erfaring og kompetanse innen veiledning av studenter, nyutdannede og kollegaer i praksisfeltet og / eller i høyere utdanning.

• Administrativ erfaring og kompetanse.

• Evne til å skaffe eksterne midler.

• Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.

• Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.

• Erfaring fra internasjonale forskeropphold.

• Annen relevant kompetanse.

Personlige egenskaper

• Vi søker deg som er utviklings- og endringsorientert, med kompetanse innen veiledningsfeltet.

• Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner er en forutsetning for stillingen, i tillegg må du ha god evne til å skape og vedlikeholde nettverk. 

• Du må ha evne å inspirere og motivere. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 646 000 – 845 900 per år. 

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene etter kompetanse og ønske om hovedarbeidssted. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttnestleder Åshild V.Wåle, ashild.v.wale@usn.no / +47 35 02 63 40

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Rådgiver HR Jeanette G, Wilhelmsen, jeanette.g.wilhelmsen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS