Vi søker deg som kan skape engasjement hos studenter og kollegaer

Førsteamanuensis / førstelektor - Institutt for sykepleie

Søknadsfrist: 17.10.2023

VID vitenskapelige høgskole

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omlag 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå . I dag er VID en verdibasert vitenskapelig høgskole med kirkelig forankring. Ambisjonen vår er å bli universitet innen 2028.


Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland. 


Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. VID har en særlig sterk forskningsprofil innen praksisrelevant forskning, mangfold, sosial ulikhet, særlig sårbare grupper og global kristendom.


Bokstavene i «VID» står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.


Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

Om stillingen

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig inntil to 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie. Stillingene innebærer deltagelse i utdannings- og forskningsaktivitet og vi søker deg med fortrinnsvis klinisk, pedagogisk og vitenskapelig kompetanse. Stillingene er knyttet til kreftsykepleie.

Vi søker kandidater med førstekompetanse, men høgskolelektorer inviteres også til å søke.

Ved videreutdanningen i kreftsykepleie tas det årlig opp ca. 80 studenter på heltid fordelt på Oslo og Bergen. Denne videreutdanningen inngår som første del av master i klinisk sykepleie og der del to (masterpåbygget) er felles med flere andre studieretninger. Ved VID trådte ny revidert studieplan i kreftsykepleie i kraft høsten 2023 som følge av Kunnskapsdepartementets nye forskrift om nasjonale retningslinjer for kreftsykesykepleierutdanningen.

Les mer om forskriften her.

Om fakultetet og instituttet

Fakultet for helsevitenskap har et nært samarbeid med høgskolens ph.d.- programmer om undervisning, veiledning og utvikling. Det er høy forsknings og utviklingsaktivitet ved fakultetet, med flere tilhørende forskningsgrupper.

Gjennom utdanning, forskning, formidling og innovasjonsarbeid etterstreber VID en fremtidsrettet profesjonsutøvelse av høy internasjonal kvalitet. Det er et mål å styrke systematisk kunnskapsutvikling både internt ved høgskolen og med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for sykepleie er ett av to institutter ved Fakultet for helsevitenskap ved VID vitenskapelige høgskole. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå og har studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnessjøen og Sandvika. Sykepleierutdanningen ved VID er en av de største i Norge, med opptak av 650 studenter hvert år. Institutt for sykepleie har rundt 160 ansatte og 2260 studenter.

Arbeidsoppgavene i stillingen vil være å:

 • planlegge, koordinere og gjennomføre undervisning og veilede studenter på videreutdanning- og masternivå
 • bidra til å utarbeide og utvikle studiekrav og eksamensoppgaver
 • vurdere og sensurere oppgaver
 • videreutvikle et nært samarbeid med klinisk virksomhet
 • utvikle og kvalitetssikre utdanningen gjennom evaluering og revidering av emner og studieplaner initiere prosjektarbeid og forskning av høy kvalitet innen fagområdet, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til økt kompetanse innen relevante fag- og forskningsområder
 • søke eksterne forsknings- og prosjektmidler

Kvalifikasjonskrav

 • autorisert sykepleier
 • klinisk erfaring innen kreftomsorg
 • førsteamanuensis-/førstelektorkompetanse innen sykepleie
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen tre år beherske norsk tilsvarende nivå B2
 • søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. 

Det er også ønskelig med:

 • relevant erfaring fra undervisning, veiledning og studieplanarbeid i høyere utdanning
 • veilederutdanning eller relevant erfaring fra faglig veiledning
 • erfaring med prosjektutvikling
 • erfaring med - og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • interesse for, kunnskap om og erfaring med bruk av digital pedagogikk/e-læring i undervisningssammenheng

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Faglig engasjement
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk 
 • Formidlingsevne
 • Utvikling - og løsningsorientert

I en helhetsvurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner, personlig egnethet og motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder.

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, må søker vedlegge en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1130 førsteamanuensis, stillingskode 1198 førstelektor eller stillingskode 1008 høgskolelektor. Årslønn fra kr 580 000 - 728 000 og for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Kompetanseutvikling som et av virkemidlene for opprykk til førstestilling

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt sorteringskomité/adminitativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling
 • ved manglende førstekompetanse legges ved en plan som skisserer hvordan søker vil kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av en treårsperiode

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 17.10.2023

Tiltredelse: 01.01.2024 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

 • Studieleder Laila Hov, tel: 948 24 660, e-post: laila.hov@vid.no
 • Instituttleder Anita Lyssand, tel 992 04 007, e-post: anita.lyssand@vid.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS